461

REGULAMIN

 Półmaraton „Lasy nad Utratą” 2019  oraz bieg na dystansie 5 km

       

 1. Cel imprezy
 1. Zamierzenia:
 1. popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
 2. promocja Gminy Michałowice i miejscowości położonych na trasie biegu tj. Komorowa, Granicy
  i Pęcic Małych,
 3. integracja mieszkańców Gminy Michałowice i miłośników biegania.
 1. Biegi odbywać się będą równolegle z organizowaną przez Zarząd Osiedla Komorów coroczną imprezą „Aktywny Komorów”.
 2. Biegacze i osoby im towarzyszące mają zapewniony bezpłatny wstęp na tę imprezę. Osoby towarzyszące (również z dziećmi) mają możliwość bardzo atrakcyjnie spędzić czas, podczas gdy ich bliscy będą uczestniczyć w biegu.
 1. Organizator 

Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
mail: sport|michalowice.pl| |sport|michalowice.pl; tel. (22) 350-91-91 wew. 16

 1. Dystans i Trasa
 1. Bieg odbędzie się w dniu 21 września 2019 r.
 2. Trasa biegu poprowadzona jest głównie w leśnym terenie leśnictw Podkowa Leśna i Sękocin.
 3. Trasa półmaratonu jest płaska. Na trasie znajdują się trzy kilkumetrowe podbiegi i pomimo  leśnego charakteru jest względnie szybka, a podłoże stabilne.
 4. Start i meta obu biegów znajdują przy placu Ignacego Paderewskiego w Komorowie:
 1. półmaraton – dystans 21.197 km  - 75% dukty i ścieżki leśne, 15% asfalt, 10% kostka,
 2. bieg na 5 km -  50% dukty i ścieżki leśne, 15% asfalt w lesie, 20% kostka, 15% asfalt.
 1. Trasy będą oznaczone co 1 km, nie są atestowane (PZLA nie atestuje biegów terenowych). Trasy biegu będą częściowo wyłączone z ruchu. Przy poruszaniu się należy biec lewą stroną zgodnie z oznaczeniami. Obowiązują zasady ruchu drogowego.
 2. Trasy będą oznakowane strzałkami i taśmą.
 3. Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
 4. Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji. Na trasie półmaratonu znajdować się będzie pięć punktów zrzutu (na 4, 9, 11, 15 i 18 kilometrze).
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy.
 6. Uczestników obowiązują limity czasów odpowiednio 3 godziny dla półmaratonu i na 50 minut dla biegu na 5 km, liczone od chwili startu.
 7. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanych limitach czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 8.  Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanych limitów czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Mapy tras

Mapy tras stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

 1. Program imprezy
 1. 9:15  otwarcie biura zawodów przy placu Ignacego Paderewskiego w Komorowie i rozpoczęcie

wydawania pakietów startowych

 1. 10:30 zamknięcie biura zawodów
 2. 11:00 start półmaratonu
 3. ok. 11:10 start biegu na 5 km
 4. ok. 12:50 wstępne ogłoszenie wyników dla osób, które ukończyły bieg do godziny 12:45
 5. ok. 13:00 dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród
 6. ok. 14:15 ogłoszenie wyników półmaratonu i biegu na 5 km
 7. od  13:00 poczęstunek dla uczestników.
 1. Prawo uczestnictwa
 1. W półmaratonie mogą brać udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat.
 2. W biegu na dystansie 5 km mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież, które w dniu biegu mają ukończone 13 lat.
 3. Osoby niepełnoletnie w dniu biegu muszą przekazać do biura zawodów pisemną zgodę na uczestnictwo w biegu pochodzące od rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki, bluzy, kurtki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 

 1. Zgłoszenia i rejestracja
 1. Przed startem każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów i odebrać swój pakiet startowy wraz z numerem startowym oraz chipem.
 2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są Internetowo w systemie www.datasport.pl od 21 sierpnia 2019 r. oraz w dniu imprezy w biurze zawodów na placu Ignacego Paderewskiego w Komorowie.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Komandor zawodów może wstrzymać dalsze przyjmowanie

Zapisów, gdy liczba uczestników danego biegu przekroczy 250 osób.

 1. Komandorowi przysługuje prawo przydzielenia dodatkowej puli pakietów startowych wydawanych

bezpośrednio przed startem.

 1. Opłaty

Opłata startowa wynosi 0 zł.

 

 1. Punkty odżywiania i punkty sanitarne
 1. Na trasie półmaratonu usytuowane będą trzy punkty z wodą tj. na 4, 11 i 16 kilometrze.
 2. Na 11 kilometrze półmaratonu usytuowany będzie punkt z bananami.
 3. Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 4. Każdy zawodnik kończący półmaraton i bieg na 5 km otrzyma posiłek regeneracyjny oraz napój.
 5. Na trasie półmaratonu Organizator zapewnia WC na placu Ignacego Paderewskiego - start/meta oraz kontenerowy węzeł sanitarny na dziewiątym i dziewiętnastym kilometrze (przy zalewie po prawej stronie
  w odległości 20m od trasy).
 1. Pomiar czasu i punkty kontrolne
 1. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, a każdy zawodnik otrzyma indywidualny chip. Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu.
 2. Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne dla pomiaru międzyczasów oraz weryfikacji

    pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

 1. Klasyfikacje
 1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje dla obu dystansów:

     Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych odrębnie dla kobiet i mężczyzn:

 1. K20 i M20    do 30 lat
 2. K30 i M30    31-40 lat
 3. K40 i M40    41-50 lat
 4. K50 i M50    51-60 lat
 5. K60 i M60    61-70 lat
 1. Ponadto będzie prowadzona klasyfikacja „najszybsza biegaczka Gminy Michałowice” oraz „najszybszy biegacz Gminy Michałowice”.
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 1. Nagrody
 1. Zawodnik, który ukończy bieg i zmieści się w wyznaczonym limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Jeżeli liczba zawodników przekroczy oczekiwania Organizatora brakujące medale, po złożeniu zamówienia przez zawodnika, zostaną wysłane pocztą. Zamówienia należy składać osobiście u Komandora zawodów w dniu zawodów lub pocztą elektroniczną w terminie dwóch dni od dnia biegu.
 3. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w półmaratonie i w biegu na 5 km w klasyfikacji kobiet i klasyfikacji mężczyzn otrzymają puchary, nagrody finansowe i rzeczowe.
 4. Zwycięzcy w półmaratonie i w biegu na 5 km w klasyfikacjach  „najszybsza biegaczka Gminy Michałowice oraz najszybszy biegacz Gminy Michałowice” otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 5. Wysokość nagród pieniężnych w półmaratonie:
 1. K, M I   – 500,00 zł;
 2. K, M II  – 300,00 zł;
 3. K, M III – 200,00 zł.
 1. Wysokość nagród pieniężnych w biegu na dystansie 5 km:
 1. K, M I   – 300,00 zł;
 2. K, M II  – 200,00 zł;
 3. K, M III – 100,00 zł.
 1. Zwycięscy w półmaratonie i w biegu na 5 km w kategoriach wiekowych odrębnie dla kobiet i mężczyzn otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 1. Protesty
 1. Protesty odnośnie przebiegu zawodów można składać do Komandora zawodów osobiście w dniu zawodów lub mailowo w dniu następnym.
 2. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu trzech dni.
 3. Decyzja Komandora zawodów jest ostateczna.
 4. Protesty w sprawach regulaminowych należy składać mailowo najpóźniej na 10 dni przed imprezą.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Przebywanie na trasie biegów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora.
 2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, a także do odwołania zawodów lub ich przerwania z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegów zgodnie
  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku ze zdjęć oraz filmów wykonanych w dniu zawodów. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 2 obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Poprzez przystąpienie do biegu uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania
  w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 6. Urząd Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Wójta, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska uczestnika rodzica/opiekuna prawnego, daty urodzenia uczestnika,  telefonu kontaktowego, Emaila, miejsca zamieszkania – zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu do wypełnienia podczas rejestracji w systemie datasport.pl wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.
 7. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest konieczne w celu udziału
  w I półmaratonie Komorowskim „Lasy nad Utratą” 2019 oraz bieg na dystansie 5 km
 8. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych. 
 9. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: daneosobowe@michalowice.pl.
 10. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
 11. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub przekazywane mediom.
 14. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych,
  a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.
 15. Pobranie numeru startowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 16. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodnika oświadczenia, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału
  w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik oświadcza, że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 17. Organizator zapewni uczestnikom depozyt i przebieralnie. Za rzeczy zaginione w depozycie Organizator nie odpowiada.
 18.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych w bezpośredniej okolicy placu Ignacego Paderewskiego Organizator wyznaczy miejsca parkingowe w Komorowie oraz przy budynku Urzędu Gminy Michałowice
  w Regułach (5 km do startu; dojazd kolejką WKD w pobliże startu co 20 minut, czas jazdy 8 minut).
  W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator wyda odrębny komunikat w tej sprawie.
 19. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
  W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

 1. Dane kontaktowe

Komandor zawodów: Radosław Chlebicki tel. 503-005-180; chlebicki.radek@gmail.com