1131

Regulamin półmaraton

REGULAMIN II Półmaratonu „Lasy nad Utratą” 2020.

 

 1. Cel imprezy
 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej
 2. Promocja Gminy Michałowice i miejscowości położonych na trasie biegu.
 3. Integracja mieszkańców Gminy Michałowice i miłośników biegania.

 

 1. Organizator 

Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice; mail: sport|michalowice.pl| |sport|michalowice.pl; tel. (22) 350-91-91 wew. 16

Współorganizator: Stowarzyszenie Przyjazne Jutro, ul. M. Reja 1, Granica, 05-806 Komorów

 

 1. Dystans i Trasa
 1. Bieg odbędzie się w dniu 13 września 2020 r.
 2. Trasa biegu poprowadzona jest głównie w leśnym terenie leśnictw Podkowa Leśna i Sękocin.
 3. Trasa półmaratonu i pomimo leśnego charakteru jest względnie szybka, a podłoże stabilne: dystans 21.197 km, 95% dukty i ścieżki leśne, 5% asfalt.
 4. Start i meta znajdują się na Otwartej Strefie Rekreacji w Komorowie:
 1. Trasa oznaczona będzie co 1 km, nie jest atestowana (PZLA nie atestuje biegów terenowych). Trasa biegu jest częściowo wyłączona z ruchu. Przy poruszaniu się należy biec zgodnie z oznaczeniami. Obowiązują zasady ruchu drogowego.
 2. Trasa oznakowana strzałkami i taśmą.
 3. Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
 4. Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji. Na trasie półmaratonu znajdować się będą punkty zrzutu.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy.
 6. Uczestników obowiązuje limit czasowy: 3 godziny liczone od chwili startu.
 7. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 8. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Mapa trasy

Mapa trasy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Program imprezy
 1. 10:00 otwarcie Biura Zawodów na Otwartej Strefie Rekreacji w Komorowie i rozpoczęcie wydawania pakietów startowych
 2. 10:50 zamknięcie biura zawodów
 3. 11:00 start półmaratonu
 4. 13:15 ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród
 5. 14:00 zamknięcie trasy

 

 1. Uczestnictwo
 1. W półmaratonie mogą brać udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat.
 2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Z uwagi na uregulowania ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy, w trakcie przebywania, w Biurze Zawodów, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Zaleca się posiadanie własnego długopisu.
 4. W Biurze Zawodów uczestnik otrzymuje pakiet startowy, zawierający m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki oraz sportowy upominek.
 5. Pakiet startowy nieodebrany w Biurze Zawodów nie będzie wysyłany ani wydawany w terminie późniejszym.
 6. Z uwagi na uregulowania ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy przebywający w okolicach startu oraz mety, w sytuacji, w której nie jest możliwe zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób, obowiązani są do zakrywania ust i nosa. Przed rozpoczęciem udziału w biegu, a także po jego zakończeniu opuszczając wydarzenie sportowe, uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numer startowy przymocowany poziomo do przedniej części koszulki, bluzy, kurtki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 8. Z uwagi na uregulowania ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii bieg odbywa się bez udziału publiczności. Przebywanie wzdłuż trasy biegu w celu kibicowania lub obserwowania uczestników jest niedozwolone.

 

 1. Zgłoszenia i rejestracja
 1. Przed startem każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i odebrać swój pakiet startowy wraz z numerem startowym oraz chipem.
 2. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są internetowo w systemie www.datasport.pl do 10 września 2020 r.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Komandor zawodów może wstrzymać dalsze przyjmowanie zapisów, gdy liczba uczestników danego biegu przekroczy 200 osób.
 4. Komandorowi przysługuje prawo przydzielenia dodatkowej puli pakietów startowych.

 

 1. Opłaty

Opłata startowa wynosi 30 zł. Zapisy oraz płatność drogą elektroniczną w systemie zapisów DATASPORT.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. Pomiar czasu i punkty kontrolne
 1. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, przy użyciu chipów elektronicznych. Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu.
 2. Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne dla pomiaru międzyczasów oraz weryfikacji pokonania przez każdego z zawodników całości wyznaczonej trasy. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

 

 1. Klasyfikacje
 1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 1. generalna kobiet i mężczyzn
 2. kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:
 • K18 i M18       18-29 lat
 • K30 i M30       30-39 lat
 • K40 i M40       40-49 lat
 • K50 i M50       50-59 lat
 • K60+ i M60+   60-69 lat
 1. najszybsza biegaczka oraz najszybszy biegacz Gminy Michałowice
 1. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

 1. Nagrody
 1. Zawodnik, który ukończy bieg i zmieści się w wyznaczonym limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Jeżeli liczba zawodników przekroczy oczekiwania Organizatora brakujące medale, po złożeniu zamówienia przez zawodnika, zostaną wysłane pocztą. Zamówienia należy składać osobiście u Komandora zawodów w dniu zawodów lub pocztą elektroniczną w terminie dwóch dni od dnia biegu.
 3. Zdobywcy I, II, III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i klasyfikacji generalnej mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 4. Zdobywcy I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych odrębnie dla kobiet i mężczyzn otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 5. Zwycięzcy w klasyfikacji najszybsza biegaczka Gminy Michałowice oraz najszybszy biegacz Gminy Michałowice otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.
 6. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas dekoracji.
 8.  
 1. Protesty
 1. Protesty odnośnie przebiegu zawodów można składać do Komandora zawodów osobiście w dniu zawodów lub mailowo w dniu następnym.
 2. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu trzech dni.
 3. Decyzja Komandora zawodów jest ostateczna.
 4. Protesty w sprawach regulaminowych należy składać mailowo najpóźniej na 10 dni przed imprezą.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Przebywanie na trasie biegów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników
 3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń sanitarnych w związku z przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem zakażeniom wirusa SARS-CoV2, jak również wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a dotyczących zachowania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ww. zaleceń oraz obowiązków.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, a także do odwołania zawodów lub ich przerwania z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku ze zdjęć oraz filmów wykonanych w dniu zawodów. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 2 obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Poprzez przystąpienie do biegu uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 8. Urząd Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Wójta, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska uczestnika rodzica/opiekuna prawnego, daty urodzenia uczestnika, telefonu kontaktowego, Emaila, miejsca zamieszkania – zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu do wypełnienia podczas rejestracji w systemie datasport.pl wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.
 9. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest konieczne w celu udziału w II półmaratonie „Lasy nad Utratą” 2020.
 10. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych. 
 11. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: daneosobowe@michalowice.pl.
 12. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
 13. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 15. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub przekazywane mediom.
 16. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.
 17. Pobranie numeru startowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 18. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodnika oświadczenia, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik oświadcza, że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 19. Organizator zapewni uczestnikom depozyt i przebieralnie. Za rzeczy zaginione w depozycie Organizator nie odpowiada.
 20. Trasa biegu zostanie uprzątnięta przez Ekobrygadę w przeciągu 2 dni od zakończenia biegu.
 21.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych w bezpośredniej okolicy placu Ignacego Paderewskiego Organizator wyznaczy miejsca parkingowe w Komorowie oraz przy budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach (5 km do startu; dojazd kolejką WKD w pobliże startu co 20 minut, czas jazdy 8 minut). W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator wyda odrębny komunikat w tej sprawie.
 22. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
  W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

 1. Dane kontaktowe

Komandor zawodów: Radosław Chlebicki tel. 503-005-180; chlebicki.radek@gmail.com

Załączniki