1155

Strategia promocji gminy Michałowice

Strategia promocji gminy Michałowice opracowywana jest przez zespół firmy GOODPRESS. Dokument ma pomóc w kształtowaniu wizerunku gminy w oparciu o posiadane zasoby oraz w budowaniu lokalnej tożsamości gminy. Istotnym elementem strategii będzie opracowanie drzewa celów oraz zarekomendowanie kierunków i konkretnych rozwiązań promocyjnych i komunikacyjnych.

 

W cały proces planowania strategicznego angażowane są wszystkie grupy interesariuszy: mieszkańcy, przedstawiciele samorządu, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

 

Pierwszym etapem działań jest część diagnostyczna, na którą składają się m.in.: analiza potencjału strategicznego gminy w aspekcie promocyjnym, uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych, analiza dotychczasowych działań promocyjnych gminy, analiza obecnego wizerunku gminy i działań komunikacyjnych.

W ramach etapu diagnostycznego oprócz warsztatów z mieszkańcami (przeprowadzono jedno spotkanie, kolejne zaplanowano na początek grudnia) zostały przeprowadzone badania ankietowe. Równolegle zespół analizuje dokumenty, opracowania i publikacje dotyczące gminy Michałowice. W ramach tego etapu zespół ekspertów przeprowadzi także indywidualne wywiady pogłębione.  

 

Kolejny etap prac dotyczy koncepcji strategicznej promocji gminy Michałowice, w tym drzewa celów oraz działań ujętych w ramy obszarów koncentracji. W tym etapie planowane jest również spotkanie konsultacyjne z interesariuszami poświęcone rekomendowanym rozwiązaniom koncepcyjnym. Aspekty dotyczące wdrożenia (podmioty odpowiedzialne i zakres, harmonogram oraz założenia monitoringu i ewaluacji) stanowić będą efekty trzeciego etapu realizacji Strategii. 

Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w dniu 20 października 2016 r.

 

20 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w godz. 18.00-21.00 odbyło się pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy w ramach realizacji projektu pt. Strategia promocji gminy Michałowice.

Obecni byli radni, przedstawiciele stowarzyszeń, sołtysi, członkowie zarządów osiedli i rad sołeckich oraz mieszkańcy nigdzie niezrzeszeni.

 

Spotkanie odbywające się w ramach etapu diagnostycznego miało charakter warsztatów, w których wykorzystano elementy metodologii opracowywania podstaw strategicznych zgodną z modelem Ashridge. W prawidłowym zaplanowaniu aktywności promocyjnej pomocne mogą być odpowiedzi na następujące pytania:

 • W oparciu o jakie wartości działamy ?
 • Jakie standardy zachowań są dla nas ważne ?

Prace odbywały się w trzech grupach. Poniżej zaprezentowano uporządkowane i zagregowane uzyskane odpowiedzi. 

WARTOŚCI:

 • Rodzina
 • Partnerstwo (współpraca przy diagnozowaniu problemów, wspólne planowanie ich rozwiązaniu i wspólne działania ograniczające lub likwidujące ich negatywny wpływ na rozwój)
 • Dobre stosunki sąsiedzkie/kontakty z ludźmi
 • Kontakty z ludźmi
 • Wspólnota/Wspólnota gminy
 • Więź
 • Tożsamość
 • Szacunek
 • Zaufanie
 • Bezpieczeństwo
 • Dobra praca
 • Wysoka jakość życia
 • Komfort życia
 • Czyste środowisko/kontakt z przyrodą/dużo zieleni, lasów, parków
 • Spokój otoczenia
 • Intelektualne/Twórcze/Estetyczne

 

STANDARDY ZACHOWAŃ:

 • Wspólne działanie oparte na zasadach partnerstwa
 • Bycie wrażliwym na potrzeby społeczne/Empatia/Życzliwość/Chęć zrozumienia innych
 • Zdolność do kompromisów
 • Otwartość na potrzeby mieszkańców
 • Uwzględnianie opinii mieszkańców
 • Dostępność władz gminy
 • Dobra komunikacja z obywatelami
 • Fachowość/standardy obsługi w Urzędzie Gminy
 • Kultura osobista
 • Przyzwoitość
 • Szacunek
 • Jawność i transparentność
 • Prawdomówność
 • Racjonalność
 • Efektywność w działaniu
 • Przyjazna atmosfera
 • Dotrzymywanie obietnic
 • Zachowanie czystości przestrzeni

 

W ostatniej części warsztatów ich uczestnicy odpowiedzieli na pytanie: z czego jesteśmy dumni jako mieszkańcy gminy Michałowice ?

Otrzymane odpowiedzi można uszeregować w następujących grupach:

 1. Walory naturalne i antropogeniczne – bogactwo przyrodnicze (łąki, lasy, pomniki przyrody), potencjał antropogeniczny (pomniki historyczne).
 2. Otoczenie miejsca zamieszkania – moja ulica, mój dom, moje miejsce do życia.
 3. Infrastruktura społeczna i techniczna - place zabaw, świetlice, boiska, szkoły przedszkola, drogi, kanalizacja.
 4. Potencjał ludzki/społeczny – m.in. zdolna młodzież, grupa aktywnych mieszkańców, przyjaciele, liderzy, sąsiedzi, stowarzyszenia i ich liderzy, twórczy, znani ludzie,  rodząca się lokalna świadomość oraz aktywności będące wynikiem potencjału ludzkiego. 

Informacja dotycząca drugiego spotkania z mieszkańcami z 7 grudnia 2016 r.

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Michałowice, w godz. 18.00-20.00, odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami gminy w ramach realizacji projektu pt. Strategia promocji gminy Michałowice.

 

Spotkanie było jednym z praktycznych narzędzi wspierających pozyskiwanie informacji i  udział czynnika społecznego w procesie przygotowania strategii – na etapie diagnozy strategicznej i planowania przyszłego wizerunku oraz kierunków promocji Gminy Michałowice.  

 

Celem spotkania była:

 • Prezentacja wybranych wyników prac ekspertów w zakresie wstępnej diagnozy wizerunkowej Gminy, w tym m.in.: wyników ankiety wśród mieszkańców oraz wyników – opinii z indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)
 • Poznanie opinii mieszkańców na temat podstaw strategicznych promocji w Gminie Michałowice – pytania pogłębiające

 

Omówiono następujące bloki tematyczne:

 

 • Prezentacja założeń projektu – podsumowanie informacji
 • Uwarunkowania strategiczne:
  • Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych
  • Potencjał strategiczny w kontekście promocji
 • Promocja Gminy
  • Jak należy ją rozumieć?
  • Czego dotyczy Strategia promocji?
  • Po co nam Strategia promocji?
 • Prezentacja wybranych elementów wstępnej diagnozy strategicznej:
  • Wybrane elementy diagnozy wizerunkowej:
   • Wizerunek – wstęp metodologiczny
   • Najważniejsze wnioski z IDI i wynikające z ankiety wśród mieszkańców
   • Tożsamość wizualna – Jak się prezentuje Gmina 

Ostatnia część spotkania poświęcona była przeprowadzeniu wśród uczestników spotkania ankiety zawierającej pytania pogłębiające. 

 

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy  w ramach Strategii 

 

Wyniki ankiety zawierającej pytania pogłębiające skierowane do uczestników spotkania 7.12.2016 r. 

Konsultacje projektu dokumentu

Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Strategia Promocji Gminy Michałowice". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do jego treści. 
 

Uwagi należy zgłaszać wyłącznie  na załączonym formularzu  do 31 marca  2017 r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:strategia|michalowice.pl| style="background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: underline;"| strategia|michalowice.pl lub  dostarczyć w oryginale (w wersji papierowej) bezpośrednio do Urzędu Gminy Michałowice, pokój: 110. 

Projekt dokumentu

Formularz uwag - pdf

Formularz uwag - wersja edytowalna