6444

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Po ponad 5 latach prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Michałowice jednogłośnie przyjęła ten tak ważny dla dalszych działań planistycznych dokument. Studium zostało uchwalone 28 marca 2011r. na V sesji Rady Gminy, tym samym dotychczasowe studium z 1999 roku traci swą moc.

 

Jak wielokrotnie informowano Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, ale jest dokumentem, którego ustalenia w dużej mierze wpływają na politykę przestrzenną gminy w niedalekiej przyszłości. Opracowywane teraz plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą być sprzeczne z ustaleniami Studium.

Podczas sporządzania projektu studium z jednej strony uwzględniono cele i kierunki polityki przestrzennej województwa mazowieckiego (w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tereny naszej gminy są rekomendowane szczególnie dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz pod usługi logistyczno magazynowe), z drugiej zaś opracowano je na tle uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz dotychczasowego stanu zagospodarowania gminy. Z punktu widzenia ochrony tych walorów, poprawy warunków życia mieszkańców, a także ekonomicznych walorów przestrzeni gminy i rozwoju urbanizacji studium wytycza najkorzystniejsze kierunki przekształceń i rozwoju przestrzennego gminy, w perspektywie najbliższych lat.

Obecnie uchwalone Studium stanowi co prawda zmianę dokumentu obowiązującego od 9 lipca 1999r., lecz w praktyce jest opracowaniem zupełnie nowym, ponieważ obejmuje obszar całej gminy Michałowice, mającej powierzchnię 34,75 km2. Gdy rozpoczęto prace nad sporządzaniem Studium gmina liczyła niecałe 14,8 tysięcy mieszkańców. Przy utrzymującej się dotychczasowej tendencji wzrostu liczby ludności, głównie na skutek migracji (napływu aktywnych, przedsiębiorczych i wykształconych mieszkańców, wynikającego z bliskości Warszawy), studium zakłada dwa warianty liczby mieszkańców w 2020r.: ok. 18 tysięcy mieszkańców w umiarkowanym wariancie rozwoju oraz 22 tysiące mieszkańców w wariancie dynamicznym.
Na terenie całej gminy zostały wytypowane tereny o przeważających funkcjach mieszkaniowych i usługowych, tereny aktywności gospodarczej, zabudowy magazynowej, biurowej, przemysłowej i rekreacyjnej. Część tych terenów pokrywa się z obszarami wyznaczonymi w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wiele jednak wymagać będzie w najbliższym czasie przystąpienia do zmiany obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (dotyczy to w szczególności obszaru wsi Michałowice i wsi Komorów) lub sporządzania całkiem nowych opracowań planistycznych (dotyczy głównie obszarów Opaczy Kolonii, Opaczy Małej, Pęcic, Sokołowa, Suchego Lasu, Granicy i Nowej Wsi).

Uchwalony dokument przyjmuje pewne wskazania związane z gabarytami zabudowy i zainwestowania działek budowlanych. Określa m.in. przybliżone maksymalne wysokości i ilości kondygnacji dopuszczalne na danym terenie, przybliżone maksymalne powierzchnie zabudowy i wskaźniki intensywności zabudowy na działkach oraz minimalną powierzchnię nowotworzonych działek. Zapisuje także dla każdej z określonych na rysunku stref zagospodarowania zakres dopuszczalnych zmian przeznaczenia oraz ograniczeń w tych zmianach. Należy jednak pamiętać, że doprecyzowania przyjętych w Studium ustaleń musi nastąpić w opracowywanych na jego podstawie planach zagospodarowania przestrzennego.

Obok przestrzennego zagospodarowania terenu, studium określa cele i zasady ochrony walorów przyrody i krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego, poprawy jakości wód powierzchniowych oraz wskazuje na kierunki rozwoju systemów komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej.