28.01.2019 15:10

DOTACJA NA WYMIANĘ PIECÓW

726
Od 1 lutego 2019 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks).

Na podstawie Uchwały Nr XXX/380/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne), uruchamiamy II nabór   wniosków  o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks). 

Wszelkie informacje w sprawie możliwości otrzymania dotacji celowej na zakup pieca gazowego można uzyskać pod numerem telefonu: tel.  (22) 350-91-74; (22) 350-91-18 oraz adresem e-mail: piece|michalowice.pl| |piece|michalowice.pl.

 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECA?

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorstwa
 • jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

 

CO JEST PRZEDMIOTEM DOTACJI?

Dotacja udzielana jest wyłącznie na zadania polegające na wymianie pieca opalanego paliwem stałym (np.: węgiel, drewno, koks)  i zastąpienia go piecem gazowym.

 

CO NIE WCHODZI W SKŁAD DOTACJI?

Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, montażu instalacji, przebudowy instalacji grzewczej, kosztów uzyskania stosownych pozwoleń, doprowadzenia przyłącza gazowego, kosztów wykonania audytu energetycznego.

 

ZAKRES I ZASADY DOFINANSOWANIA WYMIANY PIECA

 • RODZAJ ZAKUPIONEGO PIECA W RAMACH DOFINANSOWANIA: piec gazowy (posiadający cechy zgodne z przyjętymi parametrami, określonymi w Regulaminie dotacji celowej).
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 7.000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPIONEGO PIECA: dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego pieca gazowego, przy czym urządzenie musi posiadać znamiona urządzenia fabrycznie nowego (urządzenie nieużywane), które posiada atesty dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
 • Użytkowany przez Wnioskodawcę o dofinansowanie piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji.
 • O dofinansowanie na wymianę pieca węglowego poprzez zakup nowego pieca gazowego można ubiegać się tylko raz, na jeden lokal mieszkalny lub użytkowy.
 • Zakupiony, nowy piec gazowy powinien należeć do urządzeń niskoemisyjnych, które posiadają sprawność wytwarzania ciepła określoną w dokumentacji technicznej, wyższą niż 92% oraz spełniają aktualne normy związane z ochroną środowiska.
 • Podstawą do ubiegania się o przyznanie dotacji na wymianę pieca jest złożenie Wniosku (deklaracji uczestnictwa) w Biurze Podawczym wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 31 maja każdego roku budżetowego, w okresie obowiązywania postanowień Regulaminu dotacji celowej.  
 • Nowy piec gazowy powinien zostać zakupiony po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą
 • Wnioskodawca dostarczy do Gminy dowód zakupu pieca gazowego (FV wystawiona na nazwisko Wnioskodawcy) wraz z Wnioskiem o rozliczenie dotacji celowej.
 • W nieruchomości, w której nastąpił montaż pieca gazowego, zostało dokonane „pierwsze uruchomienie pieca” potwierdzone Protokołem, wykonane przez uprawnionego prawem Instalatora, a Protokół „pierwszego uruchomienia” zostanie dostarczony
  do Gminy przez Wnioskodawcę.
 • Wymiana pieca zostanie potwierdzona Protokołem z wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie nieruchomości Wnioskodawcy przez wyznaczone osoby z Urzędu Gminy Michałowice.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY W RAMACH UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ CELOWĄ Z GMINY

 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (aktualny odpis z Księgi Wieczystej).
 • Zgoda współwłaścicieli na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zamianę go na ogrzewanie gazowe.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej.
 • Oświadczenie o posiadanym piecu węglowym.
 • Oświadczenie dotyczące posiadanego przyłącza gazowego.
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/ pomocy de minimis w rybołówstwie.
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/ pomocy de minimis w rybołówstwie.
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych.

 

WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA, STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO WYPŁATY DOTACJI

 • Złożenie przez wnioskodawcę w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy gminą a wnioskodawcą, wniosku o rozliczenie dotacji celowej wraz z protokołem „pierwszego uruchomienia” wykonanym przez uprawnionego prawem instalatora oraz kopią faktury wystawionej na wnioskodawcę, dokumentującej zakup pieca gazowego.
 • Trwała likwidacja pieca węglowego służącego do ogrzewania w nieruchomości wnioskodawcy.
 • Przeprowadzenie czynności kontrolnych przez urząd gminy, których wynik potwierdzony zostanie protokołem z wizji lokalnej w zakresie montażu pieca gazowego.
 • Brak realizacji wymiany pieca węglowego na piec gazowy w wyznaczonym terminie wskazanym w zawartej umowie z wnioskodawcą, skutkować będzie nieotrzymaniem dofinansowania.
 • Wnioski o dotację celową składa się do urzędu gminy Michałowice w biurze podawczym najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku budżetowego, w okresie obowiązywania postanowień regulaminu dotacji celowej.

 

Strona dedykowana programowi -  wnioski i dokumenty do pobrania

 

Podobne tematy: dotacje na piece, dotacje

Zobacz także