02.01.2020 16:20

Opłaty za odpady

5900
Od stycznia br. w naszej gminie obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Od nowego roku został wprowadzony także system ulgi i dopłat - wsparcia mieszkańców w ponoszeniu tych kosztów. W artykule przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje z tym związane, dokumenty konieczne do ubiegania się o dopłatę, a także zasady kompostowania, do którego zachęcamy. Pierwsza opłata wg nowych stawek będzie wnoszona dopiero w lutym, do 10., kiedy upływa termin płatności za odbiór odpadów w miesiącu styczniu.

 

Szanowni Mieszkańcy, 

uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XIV/179/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r. zmienią się opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2020 r.:

 • 33 zł - stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na jednego mieszkańca.
 • 66 zł - opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny na jednego mieszkańca.

Stawki miesięczne do zapłaty po uwzględnieniu ulgi lub dopłaty - tylko dla osób segregujących odpady:

 • 0 zł (stosujemy zwolnienie 100%) - dla osób, których dochód nie przekracza 701 zł (dla osób samotnych) lub 528 zł (w rodzinie),
 • 16,50 zł (stosujemy zwolnienie 50%) - dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • 11,55 zł (stosujemy dopłatę 65%) - dla dzieci ze wszelką niepełnosprawnością oraz osób dorosłych całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności,
 • 16,50 zł (stosujemy dopłatę 50%) - dla osób, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.056 zł na osobę w rodzinie,
 • 19,80 zł (stosujemy dopłatę 40%) - dla osób, które ukończyły 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2.103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.584 zł na osobę w rodzinie.

Ulgi i dopłaty nie łączą się. Osoba, która kwalifikuje się do zniżek według kilku kryteriów, wybiera najkorzystniejszą dla siebie dopłatę lub ulgę.

Ważne dla kompostujących:

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Wysokość przyznawanego miesięcznego zwolnienia to 10% od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny na mieszkańca.

 • 29,70 zł (stosujemy zwolnienie 10 %) - dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku i rezygnujących z oddawania bioodpadów.

W ramach usługi dodatkowo mieszkańcom będzie przysługiwać odbiór choinek raz w roku, oraz dwukrotnie w ciągu roku - mycie pojemników na odpady. Bioodpady będą odbierane od 1 grudnia do 31 marca raz w miesiącu (wynika to ze zmian w regulacjach prawnych), w pozostałym okresie co dwa tygodnie.

Zmiana opłat za odpady dotyczy wszystkich samorządów. Województwo mazowieckie ma najwyższe stawki za gospodarkę odpadami w całej Polsce, ponieważ bardzo długo trwało uchwalenie Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami (WPGO). A to z kolei opóźniło inwestycje w instalacje przetwarzające odpady. Obecne moce przerobowe w instalacjach w województwie mazowieckim są zbliżone do masy odpadów do przetworzenia. Ilość odpadów w Gminie Michałowice rośnie od kilku lat w tempie ok. 6% na rok. Średnio mieszkaniec naszej gminy w ciągu roku produkuje 381 kg odpadów (z czego ok. 20 % to odpady zielone). To o 80 kg więcej niż średnia krajowa.

Zmiana opłat wynika bezpośrednio ze wzrostu ceny usługi za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w efekcie rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W przetargu wystartowały trzy firmy: PPHU Lekaro, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie oraz Jarper Sp. z o.o. PPHU Lekaro i MZO Pruszków przedstawiły zbliżone oferty. Przetarg wygrała firma PPHU Lekaro, oferując podstawową cenę 687 566,56 zł za miesiąc. Była to najniższa oferowana cena.

Ponieważ wzrost kosztów związanych z odpadami jest szczególnie trudny dla określonych grup społecznych, Rada Gminy Michałowice uchwaliła program osłonowy według złożonej przeze mnie propozycji. Program osłonowy obejmuje trzy grupy społeczne:

 •  rodziny wielodzietne,
 •  osoby niepełnosprawne,
 •  osoby z niskimi dochodami.

Łączny koszt systemu wsparcia mieszkańców wyniesie około 1,8 mln zł i według szacunków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmie ponad 4.000 mieszkańców.

Dopłata będzie przyznawana na podstawie złożonego wniosku. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej poniżej informacji.

Opłaty za styczeń 2020 r. wnosimy do 10 lutego 2020 r.  

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

 

SYSTEM ULG I DOPŁAT

ss

 

s

 

 

  ZWOLNIENIA   - dotyczą osób segregujących odpady. Aby skorzystać ze zwolnienia - należy złożyć  nową  deklarację o wysokości opłat  - deklaracja do pobrania -  oraz przedłożyć dokumenty określające wysokość dochodu lub ważną Kartę Dużej Rodziny. 

Ważne!  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny  (KDR) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,   której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Więcej  o KARCIE DUŻEJ RODZINY  - link

Więcej informacji  o  zwolnieniach - Referat Budżetu i Finansów - tel.  22 350 91 51

Akt prawny - uchwała

 

  DOPŁATY   aby  ubiegać się o dopłatę  - należy złożyć  nową  deklarację o wysokości opłat  - deklaracja do pobrania  -  oraz wniosek o dopłatę - Wniosek o dopłatę - do pobrania  - wraz  z  wymaganymi dokumentami. 

Ważne!

 • Wniosek składa osoba, która złożyła deklarację w sprawie opłaty. Może ubiegać się o dopłatę na samą siebie oraz na inne osoby uwzględnione w deklaracji.
 • Wniosek składa mieszkaniec gminy Michałowice posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice i segregujący odpady
 • Terminy składania wniosków  - 1-31 stycznia (na dopłatę za okres od stycznia do czerwca) oraz 1-31 lipca (na dopłatę za okres od lipca do grudnia)
 • Dokumenty o dopłatę należy składać na biuro podawcze GOPS  lub wysyłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Reguły, aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice
 • Ubieganie się  o dopłatę na osobę, która jest niezdolna do pracy - do wniosku konieczne jest dołączenie stosownego dokumentu np. orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Ubieganie się  o dopłatę z uwagi na spełnione kryterium dochodowe  - do wniosku należy dołączyć wypełniony  załącznik - Załącznik do wniosku o dopłatę - do pobrania
 • Załącznik wypełnia pełnoletni przedstawiciel gospodarstwa domowego w imieniu wszystkich członków tego gospodarstwa. 
 • Mogą być sytuacje, w których załącznik będzie wypełniony przez inną osobę niż wnioskodawca  tj.  gdy osoba składająca wniosek o dopłatę nie jest członkiem gospodarstwa domowego, które ubiega się o dopłatę.  Przykład  - w danej nieruchomości zamieszkuje rodzina dwupokoleniowa prowadząca odrębne gospodarstwa domowe. Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, który jest członkiem jednego z gospodarstw domowych, natomiast o dopłatę będzie ubiegać się członek drugiego gospodarstwa. W takim przypadku załącznik do wniosku powinien być wypełniony i podpisany przez przedstawiciela tego gospodarstwa domowego, na który będzie przysługiwać dopłata, a nie przez osobę składającą wniosek o dopłatę. 

Więcej informacji  o  dopłatach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - tel.  22 350 91 20;  gops|michalowice.pl| |gops|michalowice.pl

Akt prawny - uchwała

 

 

ZASADY KOMPOSTOWANIA 

kompost

sss

 

 

Prezentacja dotycząca gospodarki odpadami -  tu znajdują się m.in. zasady segregowania odpadów, statystyki odpadowe, dlaczego warto segregować i jak wygląda proces przetwarzania odpadów. 

 

Harmonogram odbioru odpadów

 

 

DEKLARACJA

DEKLARACJA DRUK

Wniosek o dopłatę - word

wniosek_doplaty

Wniosek o dopłatę - pdf

zalacznik_do wnioseku_doplaty_smieci

Załącznik do wniosku - word

zalacznik_do wnioseku_doplaty_smieci

Załącznik do wniosku - pdf

zalacznik_do wnioseku_doplaty_smieci

System ulg i dopłat - ulotka

ulgi_doplaty

Zasady kompostowania - ulotka

ulgi_doplaty

Gospodarowanie odpadami - prezentacja

Prezentacja_michalowice
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: odpady

Zobacz także