17.09.2019 15:30

Polityka Senioralna Gminy Michałowice

286
Zapraszamy seniorów, ich opiekunów, a także osoby młode, uczniów do włączenia się w działanie na rzecz budowania „ Sieci Sąsiedzkiej 60+ Gminy Michałowice”.

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w pierwszym informacyjno- konsultacyjnym spotkaniu w dniu 4.09.2019 r. dotyczącym opracowania Programu Polityki Senioralnej dla naszej Gminy. Spotkaliśmy się w gronie osób 60+ mieszkańców gminy, którzy dotychczas wykazali się dużą aktywnością społeczną i zawodową dla naszej wspólnoty gminnej.

Wnioski z tego spotkania wskazują kierunki dalszych działań. Jednym z nich jest potrzeba wzmocnienia sposobu przepływu informacji tj. zbudowanie sieci sąsiedzkiej na terenie gminy wśród seniorów. Większość uczestników zadeklarowała gotowość do współpracy w takim przedsięwzięciu.

Zapraszam wszystkie osoby starsze, ich opiekunów,  ale również osoby młode, uczniów do włączenia się w działanie na rzecz budowania „ Sieci Sąsiedzkiej 60+ Gminy Michałowice”

Pierwsze ważne działanie to zebranie informacji o potrzebach osób starszych  i ich opiekunów.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłoszenie potrzeb własnych  i swojego sąsiada- 60+, jego opiekunów, w oparciu o przygotowany w tym celu kwestionariusz.

Kwestionariusz będzie dostępny on - line na stronie internetowej urzędu oraz w formie papierowej w: Urzędzie Gminy, Dziennym Domu Seniora, Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice, szkołach oraz świetlicach gminnych.

Wypełniony kwestionariusz prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, ul. Raszyńska 34, lub Dziennego Domu Seniora w Komorowie, ul. Ceglana 2d i pozostawienie go w przygotowanych urnach  lub przesłanie na adres seniorzy@michalowice.pl w terminie do 30 września. 

Kwestionariusz można wypełnić także on-line. 

Dziękuję mieszkańcom i organizacjom pozarządowym za dotychczasową aktywność i zapraszam do włączenia się do aktywności naszej „Sieci Sąsiedzkiej 60+

 Małgorzata Pachecka

 Wójt Gminy Michałowice                  

 

Ankieta on-line

Ankieta pdf                                                                                    

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także