03.01.2023 10:45

Stawki opłat w 2023 r.

1543
W związku z licznymi zapytaniami, poniżej przedstawiamy aktualne stawki opłat za odpady komunalne, wodę i kanalizację oraz podatki od nieruchomości.

Odpady komunalne

Informujemy, że stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowice na rok 2023 nie ulega zmianie. Miesięczna opłata za osobę zgodnie z Uchwałą Nr XIV/179 /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice wynosi 33,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Woda i kanalizacja

Przypominamy, że w 2023 roku obowiązuje następująca taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy:

 • za 1m3 dostarczonej wody -  4,37 zł;
 • za 1modprowadzonych ścieków - 8,75 zł;
 • za 1m3 woda - ogród - 4,37 zł.

Podatki od nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/54/2022 w 2023 r. na terenie gminy obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości:

od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: o łącznej powierzchni do 1 500 m² włącznie – 0,88 zł od 1 m² powierzchni; o łącznej powierzchni powyżej 1 500 m² – 1,16 zł od 1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,41 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,71 zł od 1 m2 powierzchni.

od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: o łącznej powierzchni użytkowej do 1 000 m² włącznie - 24,26 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 1 000 m² - 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

od budowli:

 • 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Więcej informacji o opłatach: link.

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także