12.01.2021 09:40

Konsultacje społeczne dotyczące dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”

159
W związku z koniecznością przygotowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice to dokument strategiczny, opisujący kierunki do osiągniecia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawy postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice.

Zapraszamy Państwa do składania uwag i wniosków do załączonego dokumentu do dnia 22.01.2020 r. poprzez interaktywny formularz (LINK)

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska