Data wydarzenia: 21.09.2021 18:00

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MICHAŁOWICE

43
Dnia 21 września 2021 r. w sali na II piętrze budynku gminy przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach; Pierwszy termin - godz. 18.00; Drugi termin - godz. 18.30

ZEBRANIE WIEJSKIE

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Michałowice – sołtys sołectwa Michałowice zwołuje Zebranie Wiejskie

dnia 21 września 2021 r. w sali na II piętrze budynku Gminy przy ul. Raszyńskiej 34
w Michałowicach

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 24.09.2020 r.
 5. Złożenie w formie pisemnej sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od dnia 8 września 2020 r. do dnia 20.09.2021 r.
 6. Złożenie w formie pisemnej sprawozdania Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 7 września 2020 r., częściowo zmienionych uchwałą podjętą na zebraniu dnia 24 września 2020 r.
 7. Dyskusja i odpowiedzi Sołtysa na pytania dotyczące sprawozdań wskazanych w pkt. 5 i 6.
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
 9. Głosowanie projektu uchwały  w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
 10.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.
 11.  Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.
 12.  Przedstawienie propozycji do budżetu Gminy Michałowice na rok 2022.
 13. Sprawy wniesione.
 14. Zamknięcie zebrania.

Sołtys

/-/

Tomasz Malinowski

Protokół z zebrania z dnia 24.09.2020 r. do wglądu w dniu zebrania od godz. 17:30.

Z uwagi na wymogi sanitarno – epidemiologiczne uprzejmie prosimy o założenie maseczek ochronnych i dezynfekcję rąk przed wejściem do sali. Prosimy również o zajmowanie miejsc na krzesłach  z zachowaniem wyznaczonych odstępów.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także