Nieruchomości osób które zostały objęte decyzją MRiRW

Decyzja z dnia 17 grudnia 2013 r., dotycząca nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice”


1. Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie to 30 dni od daty doręczenia decyzji uczestnikowi postępowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego dla strony pominiętej (tj osoby, która jest właścicielem lub współwłaścicielem działek ewidencyjnych wymienionych w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a nie otrzymała tej decyzji), biegnie od dnia doręczenia decyzji stronie, której zapewniono udział w postępowaniu (w istocie chodzi tu o najpóźniejszą datę doręczenia decyzji jednej ze stron - jeśli doręczenie następowało w różnych datach). Dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi, wystarczającym jest jej nadanie w urzędzie pocztowym ostatniego dnia upływającego terminu.

3. Dla wykazania swego interesu prawnego osoby pominięte powinny dołączyć do skargi wypis z księgi wieczystej użytkowanej nieruchomości, akt notarialny lub inny tytuł prawny do nieruchomości, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach ujawnionych w księdze wieczystej, a w przypadku osób, które nabyły użytkowaną nieruchomość w sposób nieformalny – wypis z ewidencji gruntów lub dokumentację wskazującą na wszczęcie sprawy o zasiedzenie.

4. W sytuacji, gdy nieruchomość objęta ww. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. stanowi przedmiot współwłasności, to stronami postępowania powinni być wszyscy współwłaściciele nieruchomości, gdyż każdy z nich z racji przysługującego prawa własności będzie miał swój własny interes prawny w takim postępowaniu. Powyższe oznacza, że wszystkie pisma pochodzące od organu (np. zawiadomienie o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami, zakończeniu postępowania dowodowego), w tym sama decyzja, powinny być doręczone każdemu ze współwłaścicieli. Fakt doręczenia dokonany tylko jednemu ze współwłaścicieli, w tym jednemu z małżonków, powinien być podniesiony w skardze do sądu administracyjnego, gdyż może to zostać zakwalifikowane jako pozbawienie lub ograniczenie prawa strony do uczestnictwa w postępowaniu i prowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji.

5. Osoba, której nie doręczono decyzji, jeżeli nie złoży skargi w terminie, może uzasadniać wniosek o przywrócenie terminu, jak każda strona, przyczynami wyłączającymi możliwość wniesienia odwołania w terminie przewidzianym dla stron postępowania, jak np. choroba trwająca w okresie terminu do wniesienia odwołania. Sam brak doręczenia decyzji nie może więc stanowić podstawy przywrócenia terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. Skargę na decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013r., znak GZrn-057-625-514/11, należy kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa), który to dopiero przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

7. Skarga do sądu administracyjnego, jak każde pismo strony, powinna zawierać: 
 oznaczenie sądu, do którego jest skierowane (tu: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie), 
 imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 oznaczenie rodzaju pisma (tu: skarga), 
 osnowę wniosku lub oświadczenia (np. „zaskarżam decyzję w części, tj. co do pkt 2 i wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji, i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych”), 
 podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 
 wymienienie załączników.
Jeżeli skarga jest pierwszym pismem w sprawie, powinna ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. 
Nadto, skarga powinna zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (np. brak ustaleń przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanu faktycznego wykorzystania działek ewidencyjnych, zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych poprzez obrót nieruchomością, domniemanie dobrej wiary ksiąg wieczystych lub innych). 
Dodatkowo, warto zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w części, tj. co do pkt 2 z uwagi na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz spowodowanie niemożliwych do odwrócenia skutków, jako że na podstawie decyzji z dnia 17 grudnia 2013 r., spadkobiercy Barbary Grocholskiej (dawnej właścicielki) mogą ujawnić się w księgach wieczystych.
Ocena, czy wniesione pismo procesowe zachowuje minimum warunków formalnych, pozwalających na nadanie mu prawidłowego biegu należy do przewodniczącego wydziału lub przewodniczącego posiedzenia albo sędziego sprawozdawcy. Wezwanie strony do poprawienia lub uzupełnienia pisma ma postać zarządzenia przewodniczącego. W wezwaniu powinno być dokładnie określone jakie poprawki i uzupełnienia są konieczne oraz powinien być wyznaczony siedmiodniowy termin na ich dokonanie. Ponadto wnoszący pismo w sposób niebudzący wątpliwości powinien zostać pouczony o skutkach nieusunięcia braków formalnych pisma w terminie. 

8. Zwrot „naruszenia prawa lub interesu prawnego” nie oznacza, że skarżący musi wskazać konkretny przepis prawa, który został zdaniem skarżącego naruszony, czy przeprowadzić wywód prawny, wymagający niekiedy zabiegów interpretacyjnych. Wystarczy podanie przez skarżącego przyczyny uzasadniającej - według jego oceny - wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Wymóg skargi będzie w tym względzie spełniony, jeżeli skarżący wskaże - nawet w sposób bardzo ogólny - na czym polega jego zdaniem naruszenie prawa lub interesu prawnego w zaskarżonym akcie.

9. Od skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r., należy wnieść opłatę w wysokości 200,00 zł – gotówką lub na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wskazując w tytule wpłaty rodzaj pisma, od którego wnoszona jest opłata i i sygnaturę decyzji. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do skargi.

Opublikowane przez: Urząd Gminy Michałowice

Zobacz także

Dobra Ziemskie Michałowice - postępowanie pojednawcze o zapłatę ponad pół miliarda zł odszkodowania

Dobra Ziemskie Michałowice - postępowanie pojednawcze o zapłatę ponad pół miliarda zł odszkodowania 23.01.2017 16:00

Troje spadkobierców dawnej właścicielki majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” wystąpiło z wnioskiem do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej Skarb Państwa (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostę Pruszkowskiego, Wojewodę Mazowieckiego), Gminę Michałowice oraz Gminę Raszyn o zapłatę odszkodowania w wysokości ponad pół miliarda zł za utracone grunty położone w gminach Michałowice i Raszyn.

czytaj więcej
RPO wniósł skargę kasacyjną ws. reprywatyzacji w Michałowicach

RPO wniósł skargę kasacyjną ws. reprywatyzacji w Michałowicach 23.12.2016 17:10

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną ws. unieważnienia decyzji z 1948 r. o nacjonalizacji gruntów w podwarszawskich Michałowicach - poinformowało Biuro RPO. Niedawny wyrok sądu administracyjnego - według RPO - nie zabezpiecza praw mieszkańców gminy.

więcej w artykule na stronie: biznes.onet.pl

czytaj więcej
Skargi oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny !!!

Skargi oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny !!! 21.09.2016 15:45

21 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargi właścicieli nieruchomości na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej „Dóbr Ziemskich Michałowice”.

czytaj więcej
Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”

Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice” 03.04.2014 14:40

Wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”

czytaj więcej
Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.

Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r. 13.02.2014 11:15

W dniu 13 lutego 2014 r. wpłynęła odpowiedź WSA na zapytanie dotyczące ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra postanowienia uzupełniającego decyzję MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r.

czytaj więcej
Informacja ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.

Informacja ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r. 12.02.2014 10:59

W dniu 10.01.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał postanowienie znak GZrn-057-625-514/11, uzupełniające decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r., dotyczącą nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej, oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice. Postanowienie w chwili obecnej jest doręczane stronom postępowania.

czytaj więcej
List otwarty do centralnych organów władzy publicznej

List otwarty do centralnych organów władzy publicznej 12.02.2014 10:40

Informacje dotyczące listu otwartego Wójta Gminy Michałowice i mieszkańców Osiedla Michałowice do centralnych organów władzy publicznej


czytaj więcej
Skarga Gminy Michałowice do WSA

Skarga Gminy Michałowice do WSA 24.01.2014 16:10

Publikujemy do Państwa wiadomości projekt skargi Gminy Michałowice, który zostanie złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej
Szablon skargi do WSA

Szablon skargi do WSA 21.01.2014 11:55

Szablon skargi do WSA na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia dotyczącej nieruchomości „Dobra Ziemskie Michałowice”

czytaj więcej