104

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 85/2019
Wójta Gminy Michałowice

 

Regulamin
korzystania z serwisu internetowego ePodatki

 

Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do osób fizycznych oraz osób prawnych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2018 poz. 800 ze zm.) doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePUAP.

Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i korzystania z serwisu internetowego ePodatki (dalej w treści „Serwis Internetowy”), za pośrednictwem którego można uzyskiwać informacje o bieżących zobowiązaniach.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1) Serwis Internetowy („ePodatki”) – dedykowana strona internetowa udostępniona przez producenta systemu pod adresem: https://ugmichalowice.epodatnik.info ,

2) Strona Informacyjna – dedykowana Serwisowi Internetowemu strona informacyjna zawierająca materiały promocyjne, instrukcje i komunikaty dostępna pod adresem https://epodatki.michalowice.pl ,

3) Hasło – ciąg znaków służący do identyfikacji podatnika. Hasło musi składać się z co najmniej ośmiu znaków, w tym cyfr, liter (wielkich i małych) i minimum jednego znaku specjalnego;

4) Nazwa podatnika (nazwa użytkownika, identyfikator) – indywidualna nazwa podatnika umożliwiająca wraz z Hasłem dostęp do Serwisu Internetowego;

5) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego ePodatki;

6) Urząd – Urząd Gminy Michałowice;

7) Podatnik (użytkownik)– osoba fizyczna posiadająca zobowiązania wobec urzędu lub reprezentująca osobę prawną posiadającą takie zobowiązania.

3. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego podatnik może:

1) sprawdzić aktualne wysokości zobowiązań wobec gminy,

2) sprawdzić zaległości jeśli takie występują,

3) wszcząć procedurę płatności elektronicznej.

4. Przed pierwszym logowaniem do Serwisu Internetowego podatnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, może zostać złożone osobiście w urzędzie lub w formie elektronicznej za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych na dedykowanej Stronie Informacyjnej.

5. Podatnik może korzystać z dostępu do Serwisu Internetowego dopiero po pozytywnej weryfikacji danych przez pracownika urzędu. Aktualne procedury weryfikacji konta, dostępne są na Stronie Informacyjnej.

6. Osoba zakładająca konto, przyjmuje do wiadomości możliwość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia, odpowiada za merytoryczną poprawność podanych danych oraz za to, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i należą do niej.

 

§ 2
Identyfikacja podatnika

1. Identyfikacja osoby korzystającej z Serwisu Internetowego odbywa się przy użyciu Identyfikatora oraz Hasła.

2. Identyfikator i Hasło obowiązują dla wszystkich zobowiązań i kont zarządzanych przez urząd.

3. Hasło wysyłane jest na adres poczty elektronicznej podatnika wskazany w formularzu zakładania konta.

4. Urząd niezwłocznie po otrzymaniu informacji od podatnika o zaistnieniu możliwości poznania Hasła przez osoby nieuprawnione dokonuje zmiany Hasła.

5. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w przypadku opóźnionego złożenia reklamacji lub nie złożenia reklamacji.

6. Podatnik zobowiązany jest do:

1) przechowywania Hasła w sposób uniemożliwiający ujawnienie go osobom trzecim oraz nie ujawniania go osobom trzecim,

2) natychmiastowego zgłoszenia do urzędu przypadku zaistnienia podejrzenia ujawnienia Hasła osobom trzecim,

3) regularnej zmiany Hasła.

 

§ 3
Korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Z zastrzeżeniem czasu niezbędnego na konserwację, Serwis Internetowy i Strona Informacyjna dostępne są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dostęp do Serwisu Internetowego świadczony jest przez urząd nieodpłatnie, przy czym ewentualne koszty dostępu do sieci Internet ponosi podatnik.

2. W celu skorzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej obsługującej protokoły szyfrowania SSL 3.0, np. najnowsze wersje przeglądarek Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari.

3. W celu skorzystania z Serwisu Internetowego podatnik wprowadza w odpowiednich polach Identyfikator i Hasło oraz wybiera opcję „Zaloguj”.

4. Po dokonaniu poprawnej identyfikacji, podatnik ma możliwość korzystania z Serwisu Internetowego w zakresie funkcjonalności, o której mowa w § 1 ust. 3.

 

§ 4
Odpowiedzialność

1. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze skorzystania z Serwisu Internetowego przez osoby trzecie, posługujące się prawidłowym Identyfikatorem i Hasłem.

2. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej uniemożliwiającej korzystnie z Serwisu Internetowego lub Strony Informacyjnej.

3. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu Internetowego lub Strony Informacyjnej z przyczyn technicznych, niezależnych od urzędu.

 

§ 5
Reklamacje

1. Podatnik może złożyć reklamację:

1) bezpośrednio w siedzibie urzędu pisemnie lub ustnie,

2) listownie, na adres urzędu,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

2. Aktualne dane kontaktowe urzędu dostępne są na Stronie Informacyjnej.

3. Urząd rozpatruje reklamacje oraz udziela podatnikowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub wymagających dodatkowych informacji, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W takim przypadku urząd informuje podatnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji, wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

4. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny podatnika. Odpowiedź może zostać przekazana pocztą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP lub portalu https://www.wrotamazowsza.pl wyłącznie na wniosek podatnika.

5. Urząd akceptuje pozasądowe mechanizmy polubownego rozwiązywania sporów.

 

§ 6
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podatnika jest Urząd Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, którego reprezentantem jest Wójt.

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl, telefonicznie (22) 350-91-91 lub na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym podatnik może się skontaktować poprzez e-mail daneosobowe|michalowice.pl| |daneosobowe|michalowice.pl lub pisząc na adres pocztowy siedziby administratora.

4. Dane osobowe podatnika (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP, telefon, adres e-mail) będą przetwarzane w celu udostępnienia Serwisu Internetowego oraz kontaktu w sprawie należności podatkowych.

5. Odbiorcami danych osobowych podatnika mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Michałowice przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt.

6. Dane osobowe podatnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Podatnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadków i sytuacji określonych w szczególnych przepisach prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podatnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu podatnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego, żeby korzystać z Serwisu Internetowego.

10. Dane podatnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą profilowane.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

2. Urząd może zmienić Regulamin jeżeli:

1) nastąpiła zmiana funkcjonalności Serwisu Internetowego,

2) nastąpiła zmiana w zakresie procedur rejestracji nowych użytkowników oraz procedur dostępu do Serwisu Internetowego,

3) nastąpiła zmiana przepisów prawa,

4) jest to niezbędne ze względu na interes Podatników.

3. Aktualny Regulamin dostępny jest na Stronie Informacyjnej.

4. Urząd informuje podatnika o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie informacji zawierającej aktualną treść Regulaminu na adres poczty elektronicznej podatnika wskazany w ewidencji podatników prowadzonej przez urząd oraz publikuje na Stronie Informacyjnej i w Biuletynie Informacji Publicznej w formie Zarządzenia Wójta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w zarządzeniu Wójta, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień podatników, niepowodujące ograniczenia zakresu Serwisu Internetowego, nienakładające na podatników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.

6. Urząd oraz podatnik są uprawnieni do wypowiedzenia drugiej stronie warunków korzystania z Serwisu Internetowego z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie na adres korespondencyjny odpowiednio podatnika lub urzędu, Wypowiedzenie może zostać przekazane pocztą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP lub portalu https://www.wrotamazowsza.pl na wniosek podatnika.

Do pobrania

Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2019
Wójta Gminy Michałowice

 

Godz. pracy:
poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Urząd Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice