96

Centrum Inicjatyw Kulturalnych

Link do strony konkursowej SARP: https://konkurs-komorow.sarp.warszawa.pl/

 


 

Szanowni Państwo, przedstawiamy projekt wytycznych przygotowanych do uwzględnienia w Regulaminie Konkursu na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag pod adresem: cik.komorow|michalowice.pl?subject=Uwagi%20do%20wytycznych%20CIK| |cik.komorow|michalowice.pl

 

Wójt Gminy Michałowice
Małgorzata Pachecka
oraz
Zarząd Osiedla Komorów.

 

 

 

Projekt
Konkurs realizacyjny na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie.


 

Lokalizacja obiektu

Działka nr ewid. 132/2, obręb geodezyjny Komorów-Osiedle, znajduje się w ścisłym centrum miejscowości, w klinie pomiędzy torami kolejki WKD i ulicą Kolejową, biegnącą w śladzie dawnej bocznicy kolei Warszawsko - Wiedeńskiej z Pruszkowa do majątku Komorów. Przy północnej granicy terenu, w pasie przylegającym do głównej ulicy Komorowa (na tym odcinku - ulica Brzozowa, od WKD na wschód – aleja Marii Dąbrowskiej) położone są działki na tzw. wydmie – na całej szerokości porośnięte starodrzewem sosnowym, który obejmuje także północą część działki 132/2.  Okolice stacji WKD i sąsiadujące ze stacją odcinki Alei Marii Dąbrowskiej i ulicy Brzozowej, to lokalne centrum handlowo – usługowe. W bezpośrednim sąsiedztwie zachowane są okazałe domy na dużych, zadrzewionych działkach, charakterystycznych dla parcelacji willowej Komorowa z początków XX w.

Przy dawnej bocznicy, po północnej stronie ulicy Brzozowej, położone jest Osiedle Strzecha Polska – wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny z 1923 roku.

Odrębną decyzją został wpisany do rejestru zabytków także układ urbanistyczny Miasta Ogrodu Komorów, jednak wpis uchylono z uwagi na potrzebę doprecyzowania granic obszaru (załączniki nr __(*1) i nr __(*1)  - Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z opisem układów urbanistycznych Komorowa i mapy ze wskazaniem zabytkowych obiektów i alei drzew). 

Organizator konkursu zaleca wnikliwe zapoznanie się Uczestników konkursu z treścią tych dokumentów, oraz zlokalizowanie w terenie opisanych w Decyzji układów urbanistycznych, alei i obiektów - zespołów niedużych domków o powściągliwej architekturze i willi, często autorstwa znakomitych architektów.  

Dla obszaru, na którym położona jest działka 132/2,  obręb geodezyjny Komorów Osiedle, obowiązuje MPZP z 2002 roku https://bip.michalowice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plan-zagospodarowania-przestrzenego/obszar-komorow (WYPIS i WYRYS w załączniku ---------(*1) ). Zgodnie z jego zapisami możliwość zabudowy jest ograniczona do północnej części działki, w części do której przylegają działki na tzw. „wydmie” (dla działek na tzw. „wydmie” obowiązuje MPZP uchwalony w 2013 roku https://bip.michalowice.pl/bip,p697168495

Działka 132/2 jest zagospodarowana i ogrodzona (linia ogrodzenia nie przebiega po granicy działki). Jest niewielkim parkiem. Część zainstalowanych urządzeń nie harmonizuje z parkowym charakterem działki.  

Przewiduje się istotne zmiany w odniesieniu do obecnego zagospodarowania terenu i ogrodzenia - zarówno w ścisłym obszarze budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych, jak i w sąsiedztwie związanym funkcjonalnie i przestrzennie z obiektem. Nie wyklucza się rezygnacji z ogrodzenia terenu lub znacznej jego części. Organizator konkursu oczekuje określenia obszaru i zakresu projektowanych zmian, oraz przedstawienia docelowego zagospodarowania całej działki - z uwzględnieniem ewentualnego etapowania. 

Dla ruchu samochodowego działka jest dostępna wyłącznie od zachodu - z ulicy Kolejowej. Po wschodniej stronie - wzdłuż torów ułożonych w zagłębieniu terenu - prowadzi aleja piesza, z której korzystają także rowerzyści.  

Wzdłuż ulicy Kolejowej (od skrzyżowania z ulicą Brzozową do południowej granicy działki 132/2) i na części działki 132/2 parkują obecnie w sposób nieuporządkowany samochody, głównie osób dojeżdżających w dni powszednie do kolejki WKD. Wieczorami i w weekendy samochodów parkujących jest zwykle nie więcej niż kilkanaście. Wzdłuż ulicy i częściowo na działce 132/2 zlokalizowany zostanie parking, którego część będzie zaspokajała potrzeby Centrum Inicjatyw Kulturalnych. Należy zaprojektować 34 miejsca parkingowe. Uczestnik powinien zaproponować orientacyjne ukształtowanie geometrii parkingu – dopuszcza się przesadzenie niewielkich drzew (sadzonek) znajdujących się pod linią energetyczną wzdłuż ulicy Kolejowej.

Projektując obsługę komunikacyjną i zaplecze parkingowe należy wziąć pod uwagę, że głównymi użytkownikami Centrum Inicjatyw Kulturalnych będą mieszkańcy Komorowa, chętnie poruszający się po swojej miejscowości pieszo i na rowerach.    

Istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest lokalizacja działki w zasięgu strefy uciążliwości linii kolei WKD. Organizator konkursu oczekuje zaproponowania rozwiązań możliwie skutecznie neutralizujących tę uciążliwość. Z uwagi na planowane w budynku zajęcia wymagające komfortu akustycznego (muzyczne, teatralne) należy dążyć do zabezpieczenia przed hałasem i drganiami przynajmniej części pomieszczeń.  

 

Przeznaczenie i charakter obiektu

Centrum Inicjatyw Kulturalnych będzie służyło przede wszystkim jako miejsce spotkań społeczności lokalnej. Charakter przestrzeni i rozplanowanie funkcji powinny sprzyjać zarówno spontanicznym kontaktom sąsiedzkim, jak też umożliwiać organizowanie przez grupy mieszkańców zajęć i spotkań tematycznych, regularnie będą się odbywały zajęcia edukacyjne, kulturalne, spotkania kół zainteresowań i zajęcia ruchowe dla różnych grup uczestników.  

Społeczność lokalną Komorowa stanowią w dużej części ludzie emocjonalnie z nim związani - rodziny spółdzielców, którzy budowali począwszy od lat 20-tych XX wieku kolejne niewielkie osiedla, oraz doceniający szczególną atmosferę i urok Miejsca nowi mieszkańcy. Wytworzone na przestrzeni dziesięcioleci więzi sąsiedzkie sprzyjają organizowaniu licznych wspólnych aktywności, zarówno poprzez liczne w Komorowie organizacje pozarządowe, jak i zawiązywane spontanicznie grupy „zadaniowe”. Dla nich punktem oparcia powinno się stać Centrum Inicjatyw Kulturalnych – i jako obiekt, i jako przestrzeń. W Centrum powinny znaleźć dla siebie miejsce działające do tej pory w trudnych warunkach grupy taneczne, chóry, rytmika, warsztaty plastyczne i teatralne, a także nowe inicjatywy, dla których powstanie obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych będzie impulsem. Zostaną także podjęte instytucjonalne działania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.  

Lokalizacja w centrum Komorowa daje szansę - przy odpowiednim zaprojektowaniu otwartości przestrzennej i organizacyjnej – stworzenia miejsca popularnego i lubianego przez mieszkańców w każdym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach.  Jest to jednak lokalizacja stwarzająca istotne ograniczenia: bogaty program obiektu musi zostać skonfrontowany ze szczupłością miejsca – dopuszczona pod zabudowę część działki jest niewielka, a znajdujące się na niej wyjątkowe okazy drzew nie tylko muszą zostać zachowane, ale planowana zabudowa nie może zagrażać ich dobrostanowi. Zaleca się uważne zapoznanie z inwentaryzacją drzew na działce (Załącznik nr_____(*1) ), oraz oględziny w terenie. Ukształtowanie terenu (sąsiedztwo torów WKD w obniżeniu pogłębiającym się ku południowi) oraz lokalne warunki geologiczne (Załącznik nr____(*1) ) wskazują na możliwość zagłębienia części kubatury. 

Organizator konkursu formułując program Centrum Inicjatyw Kulturalnych dążył do możliwie pełnego odzwierciedlenia oczekiwań mieszkańców Komorowa. Wobec ich złożoności należy uznać za niezbędne zaprojektowanie obiektu o znacznej uniwersalności funkcjonalnej. Ukształtowanie układu komunikacyjnego z hallem, oraz pomieszczeń użytkowych i magazynowych powinno umożliwiać:

− jednoczesne, bezkolizyjne prowadzenie kilku aktywności w poszczególnych przestrzeniach,

− łatwą zmienność funkcji poszczególnych pomieszczeń (z wykorzystaniem mobilnego wyposażenia i przestrzeni magazynowych),

− zapewniać jak najbardziej dostępną dla wszystkich mieszkańców Komorowa, sprzyjającą integracji przestrzeń dla organizowanych instytucjonalnie i dla spontanicznych spotkań.

Równie istotne jak prawidłowe i atrakcyjne zaprojektowanie funkcji jest odnalezienie właściwej skali i charakteru architektury.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych powinno być równie atrakcyjne o różnych porach roku – wykorzystując możliwie najpełniej możliwość bliskiego kontaktu, a nawet przenikania się wnętrz z bezpośrednim otoczeniem budynku. Zagospodarowanie  terenu całej działki powinno współgrać z charakterem i funkcją obiektu. Istotne jest także uwzględnienie w architekturze budynku otwarcia na park i jego użytkowników.   

Charakterystyczny dla Komorowa starodrzew należy odpowiednio dopełnić projektowaną architekturą i zagospodarowaniem terenu.  

Intencją Organizatora konkursu jest budowa wpisującego się w charakter Miasta Ogrodu Komorów obiektu o wysokiej jakości architektonicznej: nowoczesnego, komfortowego, przemyślanego funkcjonalnie, którego użytkownicy będą mogli się czuć „jak u siebie”.  

PROGRAM FUNKCJONALNY I OCZEKIWANIA TECHNICZNE

Organizator konkursu oczekuje kreatywnego podejścia Uczestników konkursu do przestawionego poniżej programu funkcjonalnego Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. 

Powierzchnia działki - 5870 m2

Powierzchnia użytkowa budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych -  ok 900 - 1000 m2

Powierzchnie w budynku podano orientacyjnie - należy je traktować jako wskazówkę.

 • Przestronny hall o charakterze sprzyjającym spotkaniom sąsiedzkim 150 m2  z możliwością wydzielenia aneksu szatniowego
 • Kawiarnia 40 m2 otwarta na hall, lub stanowiąca jego część Zaplecze kawiarni10 m2
 • Sala warsztatowa 60 m2 (zajęcia plastyczne / pracownia ceramiczna / performance modowy) 
  Pomieszczenia magazynowe 3 po 10m2
 • Sala technik multimedialnych 30 m
  Pomieszczenie pomocnicze/magazyn 10m2
 • Kameralna sala projekcyjna (mini-kino) dla 20-30 osób sąsiadująca z salą technik multimedialnych
 • Sala zajęć ruchowych 80 m2

2 zespoły szatniowe do obsługi Sali zajęć ruchowych – 20 i 30 m2  

Sala zajęć ruchowych powinna być wyposażona w lustra i drążek do ćwiczeń

 • Sala zajęć teatralnych / muzycznych / przestrzeń ekspozycyjna 200 m2

Magazyn 15 m2

Garderoba 20 m
Sala zajęć teatralnych powinna być dostępna bezpośrednio z hallu – z  możliwością połączenia obu przestrzeni poszerzonymi przejściami. 
Należy zaprojektować składaną widownię mobilną dla zmiennej organizacji   (widownia – scena i układ centralny), oraz oddzielaną przestrzeń do  przechowywania złożonej widowni, np. zamykaną kieszeń. 
 

 • Pomieszczenie socjalne 15 m2
 • Biuro 20 m2

             

      Program należy uzupełnić o pomieszczenia sanitarne, techniczne, porządkowe, przyłącza, itp.

 

Uwaga do powyższego programu pomieszczeń

Funkcje i wielkości pomieszczeń zawarte w tabeli przedstawiają programowe oczekiwania Zamawiającego. Uczestnicy konkursu mogą proponować modyfikacje, które zostaną poddane ocenie. Oczekuje się także uzupełnienia programu o pomieszczenia zaplecza gospodarczego i technicznego umożliwiającego spełnienie standardów użytkowych, klimatu wewnątrz budynku, jego energooszczędności i wysokiej efektywności energetycznej oraz zgodności z przepisami.

 

Cały obiekt powinien być dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, także pomieszczenia obsługi, biuro i teren.

 

Uczestnik powinien przedstawić:

 • szczegółową koncepcję architektoniczną Centrum Inicjatyw Kulturalnych, wraz z  towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu,
 • koncepcję rozwiązań, w tym rozwiązań branżowych, przewidzianych do zastosowania w celu ograniczenia energochłonności, podniesienia efektywności energetycznej budynku, oraz zapewniających jego neutralność dla środowiska.

Równie istotna dla zamawiającego będzie informacja o jakości środowiska budynku:

 • jakość powietrza w pomieszczeniach,
 • akustyka,
 • komfort (ergonomiczny, wizualny, termiczny, itp.), -  integracja z terenem.

 

Do uznania Uczestnika konkursu pozostawia się dobór odpowiednich rozwiązań i określenie ich skuteczności, przy czym intencją Zamawiającego jest budowa obiektu w klasie do 15kWh/m2rok.

 

Budynek należy zaprojektować  z wykorzystaniem konwencjonalnych technik budowlanych i materiałów, które są powszechnie używane.  

 

 

 

 

*1) Brakujące dokumenty i załączniki o których mowa w tekście projektu zostaną uzupełnione w wersji ostatecznej.