Program dotacji celowej na zakup przydomowego kompostownika

Trwa nabór do programu „Kompostownik” – edycja 2024. Zapraszamy do składania wniosków. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność składania wniosków. Ilość miejsc ograniczona.

Zakres i zasady dofinansowania

  • Co jest przedmiotem dotacji?

Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup przydomowego kompostownika lub kilku kompostowników i nie obejmuje kosztów jego montażu oraz transportu.

  • Jaka jest kwota dotacji?

800 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu kompostownika lub kompostowników.

  • Kiedy mogę dokonać zakupu kompostownika?

Zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice na zakup przydomowego kompostownika lub kompostowników.

  • Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać dofinansowanie?

• posiadać prawo do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną na obszarze Gminy Michałowice, na której zostanie umieszczony kompostownik;

• złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami;

• zakupić fabrycznie nowy kompostownik lub kompostowniki i przedstawić dowód zakupu.

  • Kto może skorzystać z dotacji?

• osoby fizyczne;

• wspólnoty mieszkaniowe;

• osoby prawne;

• przedsiębiorcy;

• jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  • Niezbędne dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami (do pobrania na dole strony lub w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice)

  • Gdzie mogę złożyć wniosek?

• Biuro podawcze Urzędu Gminy Michałowice - wniosek możesz pobrać poniżej i wypełniony złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice

• Poczta – wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyślij na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;

• Elektronicznie - za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.

  • Do kiedy mogę złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie dotacji możesz złożyć do 15 września 2024 r.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NR TEL. 22 350 91 91 wew. 295

e-mail: kompostownik|michalowice.pl| |kompostownik|michalowice.pl

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest przydomowy kompostownik?

Przydomowym kompostownikiem w rozumieniu niniejszego programu dotacyjnego jest specjalny pojemnik służący do składowania i kompostowania odpadów organicznych.

2. Jakie dokumenty należy złożyć oprócz wniosku i załączników?

Wystarczy wniosek o udzielenie dotacji i załączniki, jednakże w przypadku, gdy dane podane we wniosku nie będą zgodne z informacjami zawartymi w księdze wieczystej nieruchomości lub gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, wnioskodawca – na żądanie Gminy – przedstawi dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kopię aktu notarialnego lub aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej).

3. Jak długo trwa weryfikacja wniosków?

Weryfikacja kompletnych wniosków trwa do 14 dni od daty ich złożenia.

4. Czy na zakup kompostownika potrzebna jest zgoda współwłaścicieli?

Nie, wystarczy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją dotacji na zakup przydomowego kompostownika, które stanowi załącznik nr 1 do wniosku.

5. Czy dotacja może objąć zakup więcej niż jednego kompostownika?

Tak, dotacja w kwocie 800 zł brutto może zostać wykorzystana na zakup jednego lub kilku kompostowników.

6. Kiedy można zakupić kompostownik?

Zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy. Data na fakturze nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy.

7. Czy przyznane dofinansowanie można przeznaczyć na inny cel niż zakup kompostownika (np. transport lub montaż)

Nie, dotacja przysługuje wyłącznie na zakup kompostownika i nie obejmuje ewentualnych dodatkowych kosztów np. związanych z transportem lub kosztami przesyłki, montażem, przygotowaniem gruntu pod montaż itp.

8. Co wchodzi w skład dotacji?

Dotacja obejmuje zakup wyłącznie fabrycznie nowego kompostownika lub kompostowników posiadających atest/certyfikat dopuszczający go do powszechnego użytku.

9. Czy muszę zakupić konkretny model kompostownika?

Nie, wybór modelu, pojemności kompostownika oraz materiału z jakiego będzie wykonany pozostawiamy wnioskodawcy.

10. Jaki dokument należy złożyć w celu rozliczenia dofinansowania?

W celu rozliczenia dotacji należy złożyć:

- fakturę lub faktury jako dowód zakupu;

- wniosek o rozliczenie dotacji;

- oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z przeznaczeniem.

11. Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura?

Na fakturze powinny znaleźć się:

- dane osoby, z którą była podpisana umowa;

- nazwa towaru, który został zakupiony – nie tylko symbol;

- cena;

- ilość.

- Vat 23%;

12. Co nie powinno znaleźć się na fakturze?

Inne towary lub usługi, których nie obejmuje dotacja (np. transport, koszt przesyłki itp.).

13. Czy zakup kompostownika oznacza konieczność kompostowania całości odpadów bio (Czy po zakupie kompostownika wciąż mogę oddawać część odpadów bio)?

Zakup kompostownika w ramach dotacji nie oznacza konieczności kompostowania całości odpadów bio. Odpady bio wciąż będą odbierane sprzed posesji.

14. Czy obowiązują mnie jakieś przepisy związane z lokalizacją kompostownika względem sąsiedniej działki?

Przepisy nie regulują odległości kompostownika od granicy działki bądź budynku mieszkalnego w przypadku, gdy pojemność kompostownika wynosi mniej niż 10 m3. Oczywiście ustawiając kompostownik na działce, zawsze należy mieć na uwadze stosunki dobrosąsiedzkie i kwestie związane z ewentualnymi niechcianymi immisjami.