151

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

tel. (22) 350-91-91

fax: (22) 350-91-01

sekretariat@michalowice.pl,

którego reprezentantem jest Wójt (dalej „My”, „Urząd” albo „Administrator”).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

 

Można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez administratora Inspektora danych osobowych:
Piotr Glen, adres e-mail: daneosobowe|michalowice.pl| |daneosobowe|michalowice.pl ,

 

Jak zrezygnować/wypisać się ?

Należ przekazać nam swój numer telefonu, nasz pracownik w ciągu 3 dni roboczych prześle specjalny SMS z linkiem do formularza umożliwiającego usunięcie numeru z listy subskrybentów. Link do formularza rezygnacji dostępny jest w menu powyżej.

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w formularzu rejestracji w systemie Powiadomienia SMS.

 

Pani/Pana dane osobowe:

a) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu świadczenia usługi w ramach Systemu Powiadamiana SMS;

b) będą udostępniane operatorowi Systemu Powiadamiania SMS (SORGA Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa) na podstawie stosownej umowy podpisanej z Gminą Michałowice na przetwarzanie danych osobowych, dla których Administratorem jest Gmina Michałowice;

c) będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w lit. a;

d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych, a także cofnięcia zgody;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Jednak niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usługi System Powiadamiania SMS.