189

Lokalny Program Piecowy

2 stycznia 2024 roku rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków do Lokalnego Programu Piecowego - edycja  2024 

 

Program udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice polegający na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych.

 

Co jest przedmiotem dotacji?

 • nowy piec gazowy lub elektryczny

 

Kwota dotacji – 7000 zł jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego lub elektrycznego

UWAGA! Dotacja będzie wypłacana do 14 dni po podpisaniu umowy. Niewykorzystane środki beneficjenci będą zwracać na konto gminy po zakończeniu inwestycji (jednak w danym roku kalendarzowym).

 

Korzyści, jakie daje nam nowy program piecowy

 1. Atrakcyjniejsza forma udzielania dotacji. Dotacja, nie jak w poprzednim programie - refundacja poniesionych kosztów. Dotacja będzie wypłacana już po podpisaniu umowy między gminą a wnioskodawcą, zatem nie będzie konieczności wykładania na kupno pieca własnych pieniędzy.
 2. Szansa na wymianę pieca węglowego na piec gazowy (na gaz płynny LPG) lub piec elektryczny w nieruchomościach, w których nie ma możliwości podłączenia się do instalacji gazowej.
 3. Uproszczony do minimum wniosek i załączniki.

 

Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać dofinansowanie?

 • posiadać piec węglowy
 • posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na obszarze Gminy Michałowice, w której zostanie wymieniony piec
 • złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami
 • zmienić na trwałe ogrzewanie węglowe na jeden z systemów niskoemisyjnych, tj. piec gazowy lub elektryczny

 

Kto może skorzystać z dotacji?

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorcy
 • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Kiedy można zakupić piec?

Zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej!

 

WAŻNE!

Nie likwiduj pieca węglowego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie!

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pieca?

 1. Wniosek.
 2. Zgodę współwłaścicieli/współużytkowników nieruchomości na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zmianę na jeden z systemów niskoemisyjnych (jeśli dotyczy).
 3. Oświadczenie o posiadanym piecu węglowym.
 4. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 5. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (lokalem).

 

Dokumenty (1-4) są do pobrania na dole strony. Formularz wniosku otrzymają Państwo również w biurze podawczym – parter Urzędu Gminy Michałowice, gdzie można również uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Do wniosku wraz z załącznikami należy również załączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (lokalem) – może to być kopia aktu notarialnego lub aktualny (ważny do 3 mies.) odpis zwykły z księgi wieczystej.

 

Złóż wniosek:

 1. Biuro podawcze - wniosek możesz pobrać poniżej i wypełniony złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice
 2. Poczta – wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyślij na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
 3. Elektronicznie - wysyłając za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

Wnioski przyjmujemy:

Od 9 stycznia 2023 r. do 15 października 2023 r. Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Dlaczego powinienem wymienić „kopciucha”?

 • ponieważ zależy mi na zdrowiu mojej rodziny
 • ponieważ chcę oddychać czystym, nieskażonym powietrzem i mieszkać w gminie o wysokich walorach środowiskowych
 • ponieważ zależy mi na wygodzie użytkowania instalacji grzewczej

 

PAMIĘTAJ!: według uchwały antysmogowej (Uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego) do końca 2022 roku miałeś obowiązek wymienić „kopciucha” – czyli piec na węgiel lub drewno nie spełniający wymogów dla klasy 3, 4 lub 5. Natomiast do końca 2027 roku masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

 

fragment uchwaly antysmogowej

Nie płać mandatów i wymień piec już teraz!

 

 

 

Masz pytanie lub wątpliwości – zadzwoń pod nr tel. 22 350 93 24

 

Więcej na temat Lokalnego Programu Piecowego pisaliśmy tutaj: (link do artykułu ze strony gminy)

Obawiasz się zwiększonych kosztów ogrzewania w związku z wymianą pieca?

Wejdź na stronę: www.michalowice.pl/lpo i dowiedz się więcej o Lokalnym Programie Osłonowym – programie dopłat do kosztów ogrzewania związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania dla najbardziej potrzebujących.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

10 kroków do realizacji wymiany pieca

Załączniki

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 1. Czy możliwe jest pozyskanie dofinansowania na wymianę starego pieca gazowego na nowszy?

Niestety nie. Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji w ramach Lokalnego Programu Piecowego do ubiegania się o dotacje uprawnieni są wnioskodawcy posiadający ogrzewanie węglowe. Główny cel realizacji programu to sukcesywna likwidacja pieców węglowych, które są głównym źródłem niskiej emisji i smogu oraz złagodzenie skutków uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego obligującej mieszkańców województwa do wymiany do końca 2022 r. kotłów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, tzw. „kopciuchów” oraz do końca 2027 r. kotłów na węgiel i drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

 

 1. Czy moment złożenia wniosku o dofinansowanie ma znaczenie?

Tak, kolejność składania wniosków ma znaczenie. Gmina Michałowice przeznacza określoną pulę środków na określoną ilość wymian w danym roku budżetowym. Istnieje zatem możliwość, że późno złożony wniosek z powodu dużego zainteresowania mieszkańców programem i wyczerpania środków na ten cel w budżecie, pozostanie bez rozpatrzenia.

 

 1. Jak długo potrwa prowadzona przez Gminę Michałowice weryfikacja wniosków o dofinansowanie?

Weryfikacja wniosków następuje do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

 1. Czy na wymianę pieca węglowego muszą się zgodzić wszyscy współwłaściciele nieruchomości?

Tak. Jednym z załączników do wniosku jest zgoda współwłaścicieli lub współużytkowników nieruchomości na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zmianę na ogrzewanie gazowe lub elektryczne. Pod tym załącznikiem musza podpisać się wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

 1. Czy przyznane dofinansowanie można przeznaczyć również na instalację c.o. lub przyłącze gazowe?

Nie. Dotacja przysługuje tylko i wyłącznie na zakup pieca gazowego lub elektrycznego.

 

 1. Kiedy mogę zakupić nowy piec?

Zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej i otrzymaniu środków od Gminy. Data zakupu na fakturze nie może być wcześniejsza niż data otrzymania dotacji.

 

 1. Jeśli dofinansowanie zostanie mi przyznane, jak szybko Gmina Michałowice przekaże dotację na moje konto bankowe?

Dotacja zostanie przekazana do 14 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Michałowice.

 

 1. Czy występując o dofinansowanie na wymianę pieca, mogę (z powodów czysto ekonomicznych), pozostawić dotychczasowy piec węglowy jako alternatywne źródło ogrzewania?

Nie. Piec węglowy musi ulec trwałej likwidacji. Składając wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca składa jednocześnie oświadczenie o posiadaniu pieca węglowego i jego trwałej likwidacji z chwilą montażu i uruchomienia nowego pieca gazowego lub elektrycznego.

 

 1. Czy mogę zlikwidować piec przed podpisaniem umowy?

Nie można likwidować pieca przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie. Po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku, Gmina przeprowadzi wizję lokalną potwierdzającą zgodność oświadczenia o posiadaniu pieca węglowego z faktycznym stanem. Jeśli okaże się, że na terenie posesji, której dotyczy składany wniosek nie ma podłączonego pieca węglowego, wówczas dotacja nie zostanie wypłacona, a wniosek zostanie odrzucony.

 

 1. Czy należy mi się dotacja w sytuacji, gdy wymiana pieca węglowego na piec niskoemisyjny (gazowy lub elektryczny) nastąpiła przed dniem złożenia wniosku lub podpisania umowy?

Niestety nie. Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji do terminu wskazanego w umowie. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dofinansowania z budżetu Gminy Michałowice.

 

 1. Czy Gmina wskazuje firmę, która przeprowadzi montaż nowego pieca?

Nie. Wnioskodawca we własnym zakresie szuka firmy, która przeprowadzi montaż nowego pieca. Jednocześnie przestrzegamy przed nieuczciwymi sprzedawcami domokrążcami powołującymi się na gminny program wymiany pieców. Gmina Michałowice nie zleca firmom zewnętrznym pośrednictwa w wymianie pieca i nie wskazuje firm, które sprzedają piece lub przeprowadzają montaż.

 

 1. Czy Gmina wskazuje model pieca, który mam zainstalować?

Nie. Dobór modelu pieca gazowego lub elektrycznego, a także jego dostawcy i instalatora należy do Beneficjenta, który dokonuje powyższych czynności na własną odpowiedzialność.

 

 1. Jak wyglądają oględziny pieca i kto je przeprowadza?

Do oględzin pieca upoważnieni są pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice. Mają przy sobie stosowne upoważnienia oraz legitymacje.

 

 1. Kogo dotyczy załącznik do Wniosku – Oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej? Czy muszę go wypełniać?

Oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej wypełniają tylko Wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i ubiegają się o dotację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 1. Czy nowy program różni się od poprzedniego?

Tak. Przede wszystkim nowy program zakłada udzielenie dotacji z góry, czyli w formie zaliczki, nie jak miało miejsce w poprzednim programie – refundacji poniesionych kosztów. Program został również rozszerzony o możliwość wymiany pieca węglowego na piec gazowy (na gaz płynny LPG) oraz piec elektryczny w posesjach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do instalacji gazowej. Dodatkowo wniosek wraz z załącznikami zostały uproszczone do minimum.