225

BGK- Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

W ramach obsługi FTiR Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje przekazania premii.

Premia termomodernizacyjna

Forma pomocy państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje jedynie podmiotom korzystającym z kredytu, zatem inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków nie mogą z niej korzystać.

Jest ona przyznawana przez BGK w wysokości:

 • 16% kosztów przedsięwzięcia,
 • 21% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 6 kW – w przypadku pozostałych budynków.

Beneficjenci premii termomodernizacyjnej

właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy emeryta i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory,
 • budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych do zadań publicznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła.

Bez względu na status prawny należą więc do nich np.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • spółki prawa handlowego,
 • osoby fizyczne.

Wyłączeniu podlegają jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Premia remontowa

Forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie remontowe, przyznawana przez BGK w wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Jeżeli spełnione są warunki art. 9a ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, premia remontowa wynosi:

 • 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych lub
 • 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego dla zabytkowych budynków komunalnych.

Beneficjenci premii remontowej

Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

 • przed dniem 14 sierpnia 1961 r. lub
 • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz: budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego;
 • budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, np.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • spółki prawa handlowego,
 • osoby fizyczne.

Którzy realizują przedsięwzięcie remontowe, jeśli:

 • wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,7,
 • w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej o co najmniej 10%,
 • w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków wielorodzinnych o co najmniej 25% - gdy wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3.

Premia kompensacyjna

Forma pomocy państwa, przysługująca inwestorom korzystającym z kredytu z premią remontową lub ze środków własnych, przyznawana inwestorom realizującym:

 • przedsięwzięcie remontowe,
 • remont jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Premia rekompensuje straty poniesione przez właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych, w związku z zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach, obowiązującymi w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r.

Wysokość premii kompensacyjnej jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem w stosunku do tego lokalu, w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r.

W przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadkobrania - od dnia nabycia do 25 kwietnia 2005 r.

W odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jednokrotnie.

Beneficjenci premii kompensacyjnej

Osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także 25 kwietnia 2005 r. albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego lub części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne.

 

 


 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Czynny:
- poniedziałek 10:00-15:00
- wtorek oraz środa 15:00-20:00

Znajduję się w Urzędzie Gminy Michałowice na parterze (w sali multimedialnej)

Infolinia

-poniedziałek: 10:00-15:00
-wtorek oraz środa: 15:00-20:00
-czwartek oraz piątek: 08:00-12:00

+48 577 757 122

Konsultacje mailowe

 

konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku pod adresem:

antysmog|michalowice.pl| |antysmog|michalowice.pl