349

ESCO

ESCO, czyli Energy Service Company oznacza firmę oferującą usługi energetyczne. Podmiot tego typu inwestuje swoje środki finansowe, wdrażając rozwiązania energooszczędne u klienta i przeprowadza niezbędne prace w obiektach. W praktyce realizuje więc kontrakty wykonawcze i kompleksowe usługi, udzielając klientom gwarancji uzyskania oszczędności. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom klient uzyskuje oszczędności, które z kolei pozwalają mu na spłatę kosztów inwestycji.

W ramach ESCO istnieje możliwość realizacji projektów bez ponoszenia kosztów własnych.

Na mocy umowy EPC (Energy Performance Contract) firma specjalizująca się w usługach energetycznych projektuje, wdraża, a także finansuje działania służące poprawie efektywności energetycznej. Zamawiający spłaca koszt ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędności energii. Wartość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie przez ESCO. Kontrakty zawierane są zwykle na okres od 7 do 15 lat i w tym okresie firma ESCO jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu grzewczego w obiekcie oraz osiągnięcie określonej redukcji energii i kosztów.

Inną formą współpracy jest umowa EDC (Energy Delivery Contract). Na jej mocy ESCO instaluje lub modernizuje źródło energii (np. fotowoltaikę, kogenerację, kocioł ciepła) czy oświetlenie, a następnie świadczy usługę dostaw energii po preferencyjnej cenie. ESCO zajmuje się eksploatacją oraz serwisem urządzeń. Rozliczanie inwestycji odbywa się w oparciu o ilości dostarczanej energii i naliczanej na tej podstawie opłaty, która obejmuje najczęściej dwa składniki:

  • składnik stały ( obejmujący koszty spłaty inwestycji i innych kosztów stałych),
  • opłata zmienna za ilość dostarczonej energii (i w zależności od cen paliw).

W zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną mogą z niej korzystać w zasadzie wszystkie podmioty bez względu na reprezentowaną branżę oraz na to, czy działają w sektorze prywatnym (przedsiębiorstwa), czy należą do budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły, szpitale, urzędy gmin czy starostwa powiatowe.

Zakres wybranych działań realizowanych w formule ESCO to m.in.:

  • audyty energetyczne systemów,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
  • rozwój systemów kogeneracyjnych,
  • efektywna utylizacja stałych odpadów komunalnych,
  • poprawa efektywności sieci dystrybucji ciepła i wody,
  • zawieranie korzystnych umów na obsługę urządzeń do dystrybucji gazu ziemnego czy energii elektrycznej,
  • opracowanie uproszczonego systemu pomiarów i rozliczeń - optymalizacja mająca na celu redukcję zużycia energii w danym typie działalności usługowej, zarządzanie popytem na energię.

18 grudnia 2020 r. NFOŚiGW podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. porozumienie w sprawie wdrażania w Polsce modelu przedsiębiorstwa usług energetycznych (Energy Service Company, ESCO). Obecnie jest na ostatnim etapie prac przygotowawczych do uruchomienia nowego programu priorytowego, którego celem będzie wdrożenie w Polsce modelu inwestycji realizowanych w formule „renowacja z gwarancją oszczędności”.

 

 


 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Czynny:
- poniedziałek 10:00-15:00
- wtorek oraz środa 15:00-20:00

Znajduję się w Urzędzie Gminy Michałowice na parterze (w sali multimedialnej)

Infolinia

-poniedziałek: 10:00-15:00
-wtorek oraz środa: 15:00-20:00
-czwartek oraz piątek: 08:00-12:00

+48 577 757 122

Konsultacje mailowe

 

konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku pod adresem:

antysmog|michalowice.pl| |antysmog|michalowice.pl