Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Michałowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzedu Gminy Michałowice.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • systemy informacji przestrzennej do których linki znajdują się na podstronie: https://www.michalowice.pl/mapy-gminy ,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Michałowice,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Akcess-Net FH-U Cezary Małota

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Piwek, m.piwek@michalowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 350 91 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 1. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku Urzędu Gminy Michałowice znajduję się od ul. Kuchy. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano rampy krawężnikowe, a na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią jest zmiana faktury nawierzchni przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość (jednak nie otwierają się automatycznie), ze względu na brak różnicy poziomów wejście jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy klient (gość) odwiedzający urząd przechodzi przez hol główny, w którym znajduje się stanowisko ochrony.  
 2. W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Schody mają odpowiednią szerokość biegu i są wyróżnione przy pomocy kontrastowego oznaczenia. W budynku znajduje się winda o odpowiedniej wielkości, (bez  sygnalizacji dźwiękowej o zamykaniu i otwieraniu drzwi). W windzie przycisk kondygnacji „zero” nie jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie, nie ma w niej również poręczy po obu stronach (jest jedna poręcz na wprost). Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami jak i windą. W Sali interesantów znajduje się info kiosk pozwalający na samodzielny odczyt informacji Urzędu dostępny w formie elektronicznej.
 3. Przed budynkiem urzędu od ul. Kuchy oraz od strony parkingu przy posterunku policji wyznaczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujące się blisko wejścia do budynku i oznaczone kolorem niebieskim.
 4. Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym.
 5. W budynku na sali obsługi znajduje się miejsce, gdzie dostępny jest wideo-tłumacz, co zostało oznaczone specjalnym znakiem graficznym jednak nie ma pomieszczenia wyposażonego w urządzenia wspomagające słuch.
 6. Dodatkowo podstawowa działalność Urzędu prowadzona jest również w świetlicach wiejskich i osiedlowych z których część z nich również jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W świetlicach tych z uwagi na brak różnicy poziomów wejścia są dostępne dla osób niepełnosprawnych, bądź posiadają podjazdy dla wózków. Budynki posiadają również toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia użytkowe znajdują się na parterze, nie posiadają progów. Osoba uprawniona może wejść do tych budynków z psem asystującym. Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone w prawidłowy sposób.