69348

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z posesji zamieszkanych położonych na terenie gminy Michałowice zajmuje się Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Wysokość opłaty za odbiór odpadów:

33,00 zł - stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na jednego mieszkańca;
66,00 zł opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny na jednego mieszkańca.

Obowiązujące ulgi:

Socjalna: 100%
Karta Dużej Rodziny: 50%
Kompostowanie przydomowe: 10% (3,30 zł na osobę/miesiąc)

W przypadku korzystania z ulgi z tytułu posiadania kompostownika, właściciele nieruchomości zobowiązują się do kompostowania we własnym zakresie całości bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Oznacza to, że bioodpady nie są z takich nieruchomości odbierane.

Kontakt:

Sprawy związane z płatnościami:

tel. 22 350 91 12

tel. 22 350 91 51


 

Sprawy związane z odbiorem odpadów:

tel.: 22 350 91 11, 22 350 91 32

e-mail: odpady|michalowice.pl| style="font-size: 14px;"|odpady|michalowice.pl

Opłaty

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Michałowice przypomina o konieczności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonej deklaracji. Opłatę należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do każdego z płatników została dostarczona pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. W razie jego nieotrzymania lub zagubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem telefonu 22 350-91-51.
Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerem telefonu: 22 350-91-12.