15249

Gospodarka wodno-ściekowa

Sieć wodociągowa i kanalizacja

Gmina Michałowice posiada stale modernizowaną i rozwijającą się sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Mieszkańcy Gminy Michałowice zaopatrywani są w wodę z dwóch niezależnych źródeł: wodociągu centralnego eksploatowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie (http://www.mpwik.com.pl), oraz dwie stacje uzdatniania wody z ujęć głębinowych należących do Gminy.
Jednym ze źródeł wody dla Gminy Michałowice jest warszawki wodociąg centralny. Woda czerpana jest infiltracyjne spod dna Wisły. W trakcie procesu uzdatniania jest filtrowana przez filtry pospieszne i powolne, dezynfekowana dwutlenkiem chloru. Drugi ciąg technologiczny oczyszcza wodę pobrana z Osadnika Czerniakowskiego wykorzystując proces wstępnego utleniania, koagulacji z użyciem siarczanu glinowego, filtracji pospiesznej i dezynfekcji dwutlenkiem chloru. 

Stacja Uzdatniania Wody w Pęcicach wybudowana w latach 80 - tych miała na celu zaopatrzenie w wodę miejscowości Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las. Na ówczesne czasy była to typowa technologia uzdatniania dla wodociągów wiejskich zlokalizowana w budynku technologicznym powiązanym z budynkiem zaplecza. Kilka lat temu zdecydowano o modernizacji stacji zarówno pod względem technologicznym i architektoniczno - budowlanym. Modernizacje podzielono na dwa etapy. Dzięki wykonanym pracom dostarczana woda jest najwyższej jakości.

Ścieki z terenu Gminy Michałowice są pompowane przy pomocy przepompowni ścieków do Oczyszczalni ścieków w Pruszkowie, która została oddana do eksploatacji w 1984 roku, a jej właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Jest to obiekt bardzo nowoczesny i przechodzący w ostatnim czasie szereg modernizacji jak również poważną rozbudowę, która ma dostosować oczyszczalnie do potrzeb miasta jak również ościennych gmin.
Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z podwyższoną skutecznością usuwania biogenów, wykorzystująca w procesie oczyszczania osad czynny. Dopływające ścieki są przepuszczane przez kraty, następnie poprzez piaskownik trafiają do osadników wstępnych. Osad wykorzystywany jest przez wydzielone komory fermentacyjne do produkcji biogazu, a ciecz nad osadowa trafia poprzez zbiornik retencyjno – uśredniający do reaktora biologicznego. Następnie ścieki kierowane są do osadników wtórnych, a stamtąd trafiają do rzeki Utraty. Tak w bardzo ogólny sposób można przedstawić prace oczyszczalni. Procesy zachodzące w poszczególnych fazach oczyszczania są monitorowane i sterowane komputerowo. Powstający biogaz wykorzystywany jest do celów własnych oczyszczalni: dzięki wybudowanej kotłowni zapewnia ciepło w budynkach oraz ciepłą wodę. Nadmiar jest spalany w pochodni. Nie bez znaczenia jest również fakt, że parametry chemiczne odprowadzanych ścieków spełniają kryteria wyznaczone dla I klasy czystości wód powierzchniowych co ma kolosalne znaczenie dla poprawy jakości wody rzeki Utraty. Z badań prowadzonych na terenie oczyszczalni wynika, że woda w rzece za miejscem zrzutu ścieków ma znacznie lepsze parametry chemiczne niż przed ujściem.