2966

Nie pal śmieci

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania w nim śmieci!

Nie wolno spalać m. in.:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

Gmina Michałowice zapewnia możliwość pozbycia się wszystkich odpadów komunalnych na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

 

Sankcje karne:

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.): kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 155 brzmi: Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

 

Spalanie liści, trawy i innych pozostałości roślinnych:

Na terenie Gminy obowiązuje zakaz spalania liści, trawy i innych pozostałości roślinnych. Uwarunkowane jest to faktem, że odpady te są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania i Gmina zapewnia ich odbiór sprzed posesji, oraz w PSZOK-u.

Art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach brzmi: dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

 

Edukacja:

Jesienią 2016 r. w szkołach podstawowych położonych na terenie gminy Michałowice przeprowadzona została akcja edukacyjna pt. Kochasz dzieci nie pal śmieci. Zajęcia realizowała fundacja ekologiczna Arka i cieszyły się one wśród dzieci dużym zainteresowaniem. W ramach akcji wykonane zostały m. in. ulotki które zostały przekazane dzieciom. Z ich treścią można zapoznać się poniżej.