2408

Informacja o numerze rachunku bankowego

Urząd Gminy Michałowice przypomina o konieczności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonej deklaracji. Opłatę należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do każdego z płatników została dostarczona pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. W razie jego nieotrzymania lub zagubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Referacie Budżetu i Finansów (pokój nr 115) lub pod numerem telefonu 22 350-91-12, 22 350-91-51.

 

Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerem telefonu: 22 350-91-12. 22 350 91 51