35013

ZASADY SEGREGACJI

ikony śmieci

W gminie Michałowice funkcjonuje ogólnopolski system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na:

  • Zmieszane                                (pojemnik)
  • Szkło                                           (zielony worek)
  • Papier                                         (niebieski worek)
  • Metale i tworzywa sztuczne (żółty worek)
  • BIO (w tym odpady zielone) (brązowy worek)

Każdy mieszkaniec otrzyma zestaw worków w odpowiednim kolorze. Odpady będą również odbierane w dotychczasowych workach. Worki na odpady suche proszę stosować dla metali i tworzyw sztucznych.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami selektywnej zbiórki.

Tekstylia, obuwie

Tekstylia jak i obuwie które nie są zniszczone najlepiej przekazać potrzebującym. Można je umieścić w specjalnych kontenerach na odzież lub przekazać w trakcie okresowych zbiórek.

Jeżeli rzeczy te są zniszczone i nie nadają się do przekazania wrzucamy je do pojemnika na odpady zmieszane.

Zasady segregacji odpadów komunalnych

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się w Regułach przy ul. Granicznej 6.

Godziny otwarcia:

wtorki           7:00 - 13:00,
czwartki      13:00 - 19:00,
soboty        10:00 - 16:00.

Prosimy pamiętać, że warunkiem nieodpłatnego pozostawienia odpadów jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy, za miesiąc poprzedni.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) przeterminowane leki;
6) chemikalia;
7) odpady niebezpieczne;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 250 kg na rok z jednej nieruchomości;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 10 worków o pojemności 120 l i wadze do 25 kg na rok z jednej nieruchomości;
12) zużyte opony w ilości do 4 szt. na rok z jednej nieruchomości;
13) popiół;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
15) tekstylia i odzież.