10468

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy opis usługi oraz wzór deklaracji na stronie w linku poniżej 
 
 
Numer ewidencyjny działki można znaleźć na stronie http://www.michalowice.punktyadresowe.pl/

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, ma obowiązek złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Oryginał Deklaracji można składać osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice na biurze podawczym, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną tylko przez gminamichalowice.eboi.pl
W przypadku zmiany ilości osób na nieruchomości lub zmiany właściciela zmiana naliczeń obowiązuje od daty dostarczenia dokumentu na biuro podawcze Urzędu Gminy Michałowice.