562

Obejmowanie wydarzeń Patronatem lub Patronatem Honorowym Wójta Gminy Michałowice

Patronaty Wójta Gminy Michałowice są formą wsparcia inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i społecznym, które mają istotne znaczenie dla jej mieszkańców, rozpowszechniają idee godne naśladowania oraz przyczyniają się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

JAK UZYSKAĆ?

 • WNIOSEK

Organizatorzy Przedsięwzięcia występują z wnioskiem do Wójta o przyznanie Patronatu, który dostępny jest do pobrania poniżej.

 • NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE FINANSOWE

Na zakup nagród rzeczowych, dyplomów, statuetek, medali i pucharów.

 • TERMINY

Wniosek o przyznanie Patronatu składa się nie później niż na 20 dni przed dniem Przedsięwzięcia.

 • ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku należy dołączyć podpisany: Program, Regulamin, inne dokumenty.

 • DOSTARCZENIE WNIOSKU

Wniosek należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: kultura|michalowice.pl| class="link" data-id="d86400f4-0f07-49c8-87a1-55c4b759e2e7" data-parent-id="977a727b-070b-4be8-afd5-77f2e419ac4e" id="740d18f3-3a96-4123-971f-df18c37d17ea" style="font-family: Calibri; font-size: 16px; text-indent: -18.8976px; background-color: rgb(255, 255, 255);"|kultura|michalowice.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wójt Gminy Michałowice, Urząd Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy.

 • DODATKOWE INFORMACJE

Wójt może zwrócić się do Organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić Organizatorowi warunki, po spełnieniu których możliwe będzie przyznanie Patronatu.

 • DECYZJA

Wójt zawiadamia Organizatora o przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku w formie pisemnej.

 

Z CZYM SIĘ WIĄŻE?

Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest:

 • umieścić informację o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Przedsięwzięcia. W przypadku gdy Organizator prowadzi stronę internetową, zobowiązany jest do zamieszczenia na niej informacji o przyznanym Patronacie.
 • podczas trwania Przedsięwzięcia do umieszczenia w widocznym miejscu znaku promocyjnego Gminy Michałowice w postaci logo dostępnego do pobrania poniżej oraz roll-up, banner (możliwość wypożyczenia w Referacie Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Michałowice).
 •  na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia przesłać do akceptacji na adres promocja|michalowice.pl| |promocja|michalowice.pl szczegółowe informacje tj. program wydarzenia, zdjęcie/plakat promocyjny.
 • złożyć w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Przedsięwzięcia sprawozdanie wraz ze zgodą na jego publikację, którego wzór jest do pobrania poniżej.

Patronat honorowy nie łączy się ze wsparciem finansowym.

W przypadku Przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy wystąpić każdorazowo.

Załączniki