Informacje dla organizacji pozarządowych

Uchwała Nr XV/206/2019

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Uchwała Nr XV/206/2019

Ustawa

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12