33032

Prezentacja Gminy Michałowice

Informacja: Poniższe filmy mają formę prezentacyjną i nie występuje w nich lektor przekazujący istotne treści.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Przyszłości

Zalety Gminy Michałowice

 

POŁOŻENIE
Korzystne ze względu na sąsiedztwo Warszawy w której koncentruje się życie społeczno - gospodarcze Polski. W stolicy działa wiele różnorodnych firm, istnieje chłonny rynek zbytu, banki oraz zaplecze naukowo - techniczne, a więc szansę na pozyskanie inwestorów i kapitału.

SĄSIEDZTWO DRÓG KRAJOWYCH I PORTU LOTNICZEGO

Przez teren gminy przebiega  droga wojewódzka nr 719 relacji Warszawa-Pruszków. W sąsiedztwie Gminy przebiegają także drogi krajowe: nr 7 relacji Gdańsk-Warszawa-Kraków-granica państwa oraz nr 8 relacji Warszawa-Wrocław-granica państwa, do których dostęp umożliwiają drogi powiatowe. Przez teren Gminy przebiega trasa S2 - w ciągu autostrady A2 Berlin - Warszawa - Moskwa, zwana również południową obwodnicą Warszawy (POW) oraz trasa S8, łącząca aglomerację warszawską, wrocławską, łódzką i białostocką. Dzięki tym połączeniom Gmina jest dobrze skomunikowana z Portem Lotniczym im. F.Chopina w Warszawie. 

 

LINIA WKD obsługująca i łącząca poszczególne wsie i osiedla Gminy z Warszawą.

DOBRA SIEĆ POŁĄCZEŃ międzyosiedlowych o nawierzchni twardej łączących osiedla z drogami krajowymi.

POZIOM WYKSZTAŁCENIA mieszkańców.

WYSOKIE I WZRASTAJĄCE zasoby pracy.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i zdolności adaptacyjnych do warunków gospodarki rynkowej.

WYSOKI STOPIEŃ ROZWOJU prywatnej przedsiębiorczości. Duża ilość zakładów produkcyjnych i usługowych, oraz hurtowni o krajowym zasięgu tworzy bazę ekonomiczną gminy.

DUŻY ZASIĘG SIECI WODOCIĄGOWEJ oraz korzystny bilans zasobów ujęć wodnych. Zagwarantowanie zrzutu ścieków do oczyszczalni w Pruszkowie oraz punktów zlewnych w Warszawie, Nadarzynie i Pruszkowie. Budowa kanalizacji we wschodniej i zachodniej części gminy.

W PRAWNIE UREGULOWANE zasady usuwania odpadów stałych i płynnych z posesji mieszkalnych oraz przyznawanie zezwoleń na działalność kilku konkurencyjnych podmiotów.

DOSKONAŁE ZAOPATRZENIE mieszkańców w gaz sieciowy (95%), w tym do celów grzewczych (85%).

MOŻLIWOŚĆ ZAGPSPODAROWANIA terenów rolnych (zwłaszcza gruntów AWRSP na cele rozwoju budownictwa jednorodzinnego, przedsiębiorczości oraz infrastruktury komunalnej.

BANKI
W gminie funkcjonują trzy oddziały Banku Spółdzielczego w Raszynie: w Komorowie, Michałowicach i Regułach. Ponadto na terenie gminy znajdują się bankomaty sieci Euronet w Opaczy-Kolonii (sklep Biedronka przy ul. Spisaka) i Planet Cash w Regułach (sklep Biedronka przy ul. Kuchy) i Michałowicach (sklep Netto przy ul. Jesionowej).


DUŻY RUCH BUDOWLANY w zakresie jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

WYSOKI STANDARD MIESZKAŃ

DOBRA ORGANIZACJA OŚWIATY
Priorytetowe traktowanie przez samorząd gminy. Funkcjonuje samorządowe liceum ogólnokształcące. Budynki szkolne (nowe i zmodernizowane) o odpowiedniej wielkości i wyposażeniu, także boiska przystosowane do zajęć sportowych. Wysoki poziom kadry pedagogicznej. Liczne programy pozalekcyjne finansowane, bądź współfinansowane przez gminę. Zorganizowany dowóz do szkół.

DOBRZE ZORGANIZOWANE I WYPOSAŻONE OŚRODKI ZDROWIA prowadzone przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ROZLEGŁE KOMPLEKSY ŁĄKOWE miejscami o znacznej różnorodności biologicznej, przede wszystkim w dolinie Zimnej Wody, a także Raszynki.

DOLINY RZECZNE łącznie z rzekami, odznaczające się na wielu odcinkach dużą naturalnością; przede wszystkim dolina Utraty.

DWA DUŻE ZESPOŁY STAWÓW RYBNYCH
(pomiędzy Pęcicami a Pruszkowem oraz w Helenowie) i mniejsze zbiorniki wodne (m.in. na rzece Utracie w Komorowie).

PLANOWANA BUDOWA stref rekreacji i świetlic w miejscowościach gminy: miejsc spotkań i integracji lokalnych społeczności. 

DWA DUŻE KOMPLEKSY LEŚNE
(uroczysko Chlebów i część uroczyska Popówek na południu gminy).

OBSZARY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
wśród zieleni (osiedle Komorów zwane "Miastem Ogrodem" i Michałowice).

ZESPOŁY PAŁACOWO - PARKOWE z cennym starodrzewem (Helenów i Pęcice) oraz mniejsze parki podworskie.

ORYGINALNY UKŁAD URBANISTYCZNY i zabytkowa zabudowa miasta - ogrodu Komorów, oraz inne stylowe obiekty i zespoły architektoniczne.

MIEJSCOWE PLANY zagospodarowania przestrzennego uchwalone po 1999 roku, w których została nakazana stylistyka zakładająca ład architektoniczny z zachowaniem dużych obszarów zieleni.

STOSUNKOWO WYSOKIE DOCHODY WŁASNE pozwalające na pewną samodzielność finansową gminy.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI GMINY
Wysoki udział wydatków inwestycyjnych w budżecie.

DOBRA WSPÓŁPRACA z sąsiednimi gminami w dziedzinie realizacji i eksploatacji ponadlokalnych urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ wokół rozwiązywania problemów rozwojowych gminy.

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE:


 • Dalsza decentralizacja państwa, w tym finansów publicznych (umożliwiająca generowanie większych dochodów budżetowych gmin).
 • Reforma systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i oświaty.
 • Poprawa koniunktury gospodarczej.
 • Członkostwo w Unii Europejskiej, a tym samym uruchomienie procesów wspierających rozwój gospodarczy kraju.
 • Wspieranie przez państwo rozwoju budownictwa mieszkaniowego; realizacja polityki mieszkaniowej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku (m.in.preferencyjne kredyty i ulgi podatkowe w stosunku do organizacji developerskich).
 • Poprawa stanu środowiska przyrodniczego aglomeracji warszawskiej.
 • Modernizacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD).
 • Realizacja krajowych inwestycji drogowych przebiegających przez gminę Michałowice oraz w jej pobliżu,
  przede wszystkim za rozstrzygnięcie, którym korytarzem zostanie puszczona autostrada.


Główne obszary problemowe dalszego rozwoju Gminy Michałowice winny być rozpatrzone w trzech kategoriach strategicznych, a mianowicie:


 • stopnia zaspokojenia różnorodnych potrzeb mieszkańców oraz atrakcyjności gminy dla rozwoju istniejących firm i lokalizowania się nowych inwestorów,
 • sprawności oraz niezawodności funkcjonowania instytucji i urządzeń ze sfery infrastruktury społecznej,
 • przeciwdziałania występującym zagrożeniom lub wykorzystywaniu pojawiających się szans dla rozwoju gminy, tkwiących w jej otoczeniu.