4279

Prognoza rozwoju gminy

ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO STANDARDU ZAMIESZKANIA I WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Czynnikiem warunkującym wysoki standard życia mieszkańców jest przede wszystkim dostępność do podstawowej infrastruktury technicznej. W Gminie Michałowice, mimo zadowalającej sytuacji w tym obszarze,  wraz ze wzrostem liczby mieszkańców przewidywany jest sukcesywny wzrost potrzeb infrastrukturalnych. Szczególną uwagę należy zwrócić także na rozwój bazy oświatowej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. Wykształcone, świadome społeczeństwo jest bardziej otwarte na zmiany. W związku z tym konieczny jest nieustanny wysiłek na rzecz umożliwienia mieszkańcom uczestnictwa w różnych formach kształcenia, w życiu kulturalnym i społecznym.

 

Zwiększająca się liczba mieszkańców wymusza także na Gminie potrzebę wdrożenia działań dotyczących zabezpieczenia rosnących potrzeb społecznych, aktywizacji społeczeństwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy.

 

TWORZENIE JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO TRWAŁEGO WZROSTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW I DALSZEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Pozycja konkurencyjna Gminy w znacznym stopniu zależy od bazy ekonomicznej, której podstawą są przede wszystkim przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy. Rozwinięte i dobrze działające przedsiębiorstwa generują miejsca pracy oraz stanowią źródło dochodów dla samorządu (np. podatek CIT, podatek od nieruchomości). Władze Gminy, dostrzegając wagę i wpływ sektora przedsiębiorstw na rozwój całej Gminy, powinny dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz inwestycji.  Rozwój przedsiębiorczości zależy nie tylko od aktywności mieszkańców, ale także od liczby działających organizacji i instytucji wsparcia sektora MSP.

 

OSIĄGNIĘCIE EUROPEJSKICH STANDARDÓW STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ RACJONALNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY

Warunkiem zrównoważonego rozwoju Gminy, oprócz rozwoju przedsiębiorczości oraz infrastruktury technicznej, jest wysoka dbałość o zasoby środowiska przyrodniczego. Gmina powinna podjąć działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Co więcej, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej niezbędne staną się także działania wdrażające założenia gospodarki niskoemisyjnej. Często dynamiczny wzrost liczby mieszkańców zaburza ład przestrzenny Gminy. Zrównoważony rozwój powinien skoncentrować się na racjonalnym i przemyślanym zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.

 

ZAPEWNIENIE SPRAWNYCH POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH GMINY Z OTOCZENIEM, W TYM Z WARSZAWĄ ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU DROGOWEGO

Duży potencjał rozwojowy Gminy Michałowice leży w jej korzystnej lokalizacji, w ramach aglomeracji warszawskiej. Korzystny układ komunikacyjny oraz dogodne powiązania z otaczającym obszarem i innymi ośrodkami w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju osadnictwa oraz lokalnej przedsiębiorczości, dlatego niezbędne są działania w tym kierunku.

 

ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO STANDARDU REALIZACJI FUNKCJI ADMINISTRACYJNYCH GMINY, ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, PROMOCJA GMINY

W budowaniu kapitału społecznego bardzo duże znaczenie odgrywa samorząd terytorialny, który poprzez przejrzystość procedur oraz właściwe gospodarowanie budżetem buduje zaufanie do władzy. Zapewnienie wysokiego standardu realizacji funkcji administracyjnych Gminy zostanie osiągnięte poprzez informatyzację jednostek administracji oraz jednostek użyteczności publicznej. Niewątpliwie wpłynie to na efektywność realizacji usług oraz przejrzystość działań.