321

Zgłaszanie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłaszanie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zgłaszanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłaszanie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków 

I Kto powinien dokonać zgłoszenia?

Właściciel nieruchomości, przy czym przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

II Kiedy należy zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków należy zgłosić niezwłocznie po oddaniu obiektu budowlanego do eksploatacji lub bezpośrednio po powzięciu informacji o istnieniu obowiązku zgłoszenia.

III Co należy przygotować?

Aby zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do ewidencji, wystarczy wypełnić zgłoszenie. Wzór zgłoszenia znajdziesz TUTAJ.

IV W jaki sposób można przesłać zgłoszenie?

  • Złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice
  • Wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
  • Złożyć elektronicznie za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.
  • Przesłać drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy: odpady@michalowice.pl

V Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu?

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zgłoszenia skontaktuj się z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 pok. 205 lub zadzwoń pod numer telefonu: 22 350 91 91 wew. 295.

VI Ile kosztuje zgłoszenie?

Za zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków nie pobiera się opłaty.

VII Podstawa prawna

Art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 2519. ze zm.).

VIII Pozostałe informacje

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 2519. ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji są proszeni o zrobienie tego niezwłocznie po powzięciu informacji o istnieniu tego obowiązku.

Zgodnie z art.  6 ust. 1 i 5a ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Kontrola posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi należy do obowiązków wójta.

W przypadku nie dokonania zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji, na nieruchomości zostanie przeprowadzona kontrola w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne, bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. W czasie prowadzonej kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów (umowy i rachunków) potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Zgłaszanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

I Kto powinien dokonać zgłoszenia?

Właściciel nieruchomości, przy czym przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

II Kiedy należy zgłosić przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

III Co należy przygotować?

Aby zgłosić zamiar eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, należy wypełnić wniosek. Wzór zgłoszenia znajdziesz TUTAJ.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. Mapę / szkic sytuacyjny z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
2. Certyfikat / atest urządzeń oczyszczalni ścieków, projekt oczyszczalni;
3. Kopia zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe) budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 120,00 zł;
5. W przypadku, gdy zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.

IV W jaki sposób można przesłać wniosek?

  • Złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice
  • Wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
  • Złożyć elektronicznie za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.

V Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku?

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku skontaktuj się z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 pok. 205 lub zadzwoń pod numer telefonu: 22 350 91 91 wew. 295.

VI Ile kosztuje złożenie wniosku?

Opłata za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko wynosi 120 złotych.

VII Podstawa prawna

Art. 152 ust. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 w związku z art. 378 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 r. poz. 2142 ze zm).

VIII Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - w przypadku wniesienia przez Wójta sprzeciwu w drodze decyzji.

IX Pozostałe informacje

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Prowadzący oczyszczalnie jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Prowadzący oczyszczalnię jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji lub zmianie w zakresie danych zgłoszenia - w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni, zakończenia eksploatacji lub zmiany danych.

Prowadzący oczyszczalnię jest obowiązany dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli wprowadzona zmiana ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.

Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków, eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu podlega karze grzywny.