1663

Prawo

Obowiązujące akty prawne

Znajdą tu Państwo odnośniki do najważniejszych aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.

W dziedzinie prawa ochrony środowiska spełnienie warunków całkowitego dostosowania się do praw Unii Europejskiej jest bez wątpienia najtrudniejsze. Prawo w tej dziedzinie liczy około 300 aktów prawnych, obejmujących: dyrektywy, rozporządzenia decyzje i zalecenia.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym postępowania z odpadami jest ustawa o odpadach. Określa ona zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wyjaśnia szereg nowych definicji, przeniesionych z odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

Podstawowym aktem prawnym dla gmin jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jest ściśle powiązana z pozostałymi aktami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Prawo Ochrony Środowiska.
Prawo Wodne.
Ustawa o odpadach.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Powyższe akty prawne znajdą Państwo pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl

Prawem miejscowym, które obowiązuje każdego mieszkańca Gminy i wyznacza szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku jest:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice, który dostępny jest w dedykowanym serwisie Baza Aktów Własnych (BAW) pod adresem: https://prawomiejscowe.michalowice.pl/:

Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XXXV/386/2021 z dnia 14 września 2021 r

Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XLIII/474/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/386/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę dostępna jest w dedykowanym serwisie Baza Aktów Własnych (BAW) pod adresem: https://prawomiejscowe.michalowice.pl/:

Uchwała Rady Gminy Michałowice NR XXXV/387/2021 z dnia 14 września 2021 r.

Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Michałowice dostępne są na stronie bip.michalowice.pl pod adresem:

Uchwała Nr XXVI/235/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.

Program ochrony środowiska dla Gminy Michałowice dostępny jest na stronie bip.michalowice.pl w dziale Uchwały Rady, pod adresem:
Uchwała Nr XXVII/355/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r.