2483

Usuń AZBEST już dziś

DOTACJA CELOWA NA USUWANIE I UTYLIZACJĘ AZBESTU – edycja 2024

DOTACJA CELOWA NA USUWANIE I UTYLIZACJĘ AZBESTU – edycja 2024

Płyty eternitu zawierające azbest są szczególnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Niczym niezabezpieczone są szkodliwe nawet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcz wymywający z nich spoiwo cementowe czy łamiące się lub kruszące płyty odsłaniają niewidoczne dla ludzkiego oka włókna azbestu i emitują je do atmosfery. Gdy człowiek oddycha takim zanieczyszczonym powietrzem, do jego płuc dostają się szkodliwe cząstki. Ich działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach groźnymi chorobami, w tym nowotworem płuc.

W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Jego realizacja zaplanowana została na lata 2003–2032.

W Gminie Michałowice program udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest działa od 2011 roku. Natomiast od 2015 roku program jest realizowany na korzystniejszych zasadach., m.in. dotacja jest udzielana „z góry”.

Z opracowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, że na terenie gminy Michałowice znajduje się około 500 obiektów pokrytych eternitem.

Nie czekaj na ostatnią chwilę, skorzystaj z dotacji i zacznij działać już dziś.

Dotacją jest objęty: koszt zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

Wysokość dotacji dla jednego obiektu budowlanego wynosi 30 zł/m2 od powierzchni pokrytej lub obłożonej wyrobami zawierającymi azbest. Dotacja obejmuje 75 % w/w powierzchni. Kwota dotacji nie może być jednak wyższa, aniżeli wartość wykonanych prac wpisanych w rachunku (fakturze VAT).

UWAGA! Dotacja jest wypłacana do 30 dni po podpisaniu umowy. Niewykorzystane środki beneficjenci zwracają na konto gminy po zakończeniu inwestycji (jednak w danym roku kalendarzowym).

10 kroków do realizacji

1. Zapoznaj się z regulaminem udzielania dotacji.

2. Złóż prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikiem (ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest) oraz dokumentem potwierdzającym prawo własności.

 3. Twój wniosek zostanie zweryfikowany w zakresie spełniania wymogów określonych w regulaminie dotacji.

4. Na terenie nieruchomości zostaną przeprowadzone oględziny potwierdzające obecność azbestu (w czasie oględzin nie musi być obecny właściciel).

5. Dostaniesz informację o weryfikacji złożonego wniosku wraz z informacją o terminie podpisania umowy.

6. Podpisujesz umowę o udzielenie dotacji.

7. Następuje wypłata dotacji (w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy) na wskazane konto.

8. Skontaktuj się ze specjalistyczną firmą zajmującą się zdjęciem i utylizacją azbestu aby ustalić zakres prac i podpisać umowę. Jeśli nie jesteś w stanie oszacować wielkości powierzchni przeznaczonej do likwidacji lub terminu realizacji skontaktuj się z firmą przed złożeniem wniosku do gminy.

9 Przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego złóż w Urzędzie Gminy:

a) kopię potwierdzenia zgłoszenia (w wydziale właściwym do spraw architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie) robót budowlanych, lub rozbiórki obiektu budowlanego, albo decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (o ile jest wymagane),

b) kopię umowy na wykonanie prac zawartej ze specjalistyczną firmą.

10. Po zakończeniu prac złóż w Urzędzie Gminy:

a) wniosek o rozliczenie dotacji,

b) informację o wyrobach zawierających azbest,

c) oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac,

d) kopię karty przekazania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

e) oryginał rachunku (faktury VAT).

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

  1. Biuro podawcze - wniosek możesz pobrać poniżej i wypełniony złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice
  2. Elektronicznie - wysyłając za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP
  3. Poczta – wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyślij na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

 

Więcej informacji, jak również pomoc w wypełnieniu dokumentów uzyskają Państwo w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy: pokój nr 205, tel. 22 350 93 24.


Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o udzielenie dotacji.

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

3. Informacja o wyrobach zawierających azbest.

4. Wniosek o rozliczenie dotacji

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015 r. 

 

Jednolity tekst zasad udzielania dotacji. 

 

Tekst ze zdjęcia: Coraz mniej azbestu w gminie Michałowice. 2018 rok - 11 wniosków, zdjęto azbestu: 1578 m2, udzielono dotacji: 35 429,75 zł; 2019 rok - 18 wniosków, zdjęto azbestu: 4161 m2, udzielono dotacji: 91 803,50 zł, 2020 rok - 22 wnioski, zdjęto azbestu: 3714,85 m2, udzielono dotacji: 76 437,11 zł; 2021 rok - 15 wniosków, zdjęto azbestu: 2718 m2, udzielono dotacji: 59 792,15 zł. 2022 rok - 8 wniosków, zdjęto azbestu: 1467 m2, udzielono dotacji: 30 575,00 zł, 2023 rok - 10 wniosków, zdjęto azbestu 2278 m2, udzielono dotacji: 49 140,00 zł. Dotacja celowa na usuwanie i utylizację niebezpiecznych odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.