2126

Usuń AZBEST już dziś

Dotacja celowa na usuwanie i utylizację odpadów zawierających azbest

Dotacja celowa na usuwanie i utylizację odpadów zawierających azbest

 

 

Z opracowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, że na terenie gminy Michałowice znajduje się około 500 obiektów pokrytych eternitem. Gmina Michałowice przygotowała zasady udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nie czekaj na ostatnią chwilę, zacznij działać już dziś.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację:

 

1. Złożyć wniosek o dotację, do którego należy dołączyć:

a) ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
b) kopię dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości.

 

Po złożeniu tych dokumentów zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji, na podstawie której środki finansowe będę przekazane na realizację zadania przed przystąpieniem do prac. 

 

2. Przed przystąpieniem do prac wnioskodawca jest obowiązany do złożenia:

a) kopii potwierdzenia zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie robót budowlanych (wymiana poszycia dachowego jest robotą budowlaną wymagającą zgłoszenia, jeżeli ingerujemy w konstrukcję budynku).
b) kopii umowy na wykonanie prac zawartej z firma posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną przez właściwego starostę.

 

3. Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia o zakończeniu prac oraz przedłożenia:
a) informacji o wyrobach zawierających azbest.
b) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych.
c) kopii karty przekazania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, do podmiotu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
d) oryginału rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument będzie zwracany).

Beneficjent składa Wójtowi Gminy Michałowice rozliczenie finansowe wykonanego zadania w terminie 15 dni po upływie wykorzystania dotacji. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Beneficjent jest zobowiązany zwrócić na rachunek bankowy udzielającego dotacji.  


Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o udzielenie dotacji.

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

3. Informacja o wyrobach zawierających azbest.

 

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.

 

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015 r. 

 

Jednolity tekst zasad udzielania dotacji. 

Więcej informacji, jak również pomoc w wypełnieniu dokumentów uzyskają Państwo w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy: pokój nr 206, tel. 22 350 91 32.