Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym

Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym

Piątek 24.06.2022

Sala multimedialna


 

Tytuł: Zakazy obowiązujące na terenie parków krajobrazowych

dr Daria Danecka : adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 

Prezentacja


 

Pierwszy slajd prezentacji

 

Tytuł: Odstępstwa od zakazów na terenie parków krajobrazowych

r. pr. Krzysztof Gruszecki 


 

Tytuł: Model Warszawskiego Indeksu Różnorodności Biologicznej

dr Marzena Suchocka : Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW


 

Prezentacja


 

Pierwszy slajd prezentacji

Tytuł: Projekt ustawy o parkach narodowych

r. pr. Katarzyna Liszka-Michałka : Związek Powiatów Polskich


 

Tytuł: Tworzenie i utrzymanie Parków Krajobrazowych

Andrzej Różycki : Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  


 

PrezentacjaPierwszy slajd Prezentacji

Tytuł: Makroekonomia i ochrona środowiska - sukcesy, porażki i wyzwania

Adrian Zwoliński : adwokat, doktorant, Szkoła Doktorska SGH


 

Prezentacja


Pierwszy slajd prezentacji

Tytuł: Procedura ustanawiania parku krajobrazowego

Przemysław Mroczkowski : doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwerystet Warszawski


 

Tytuł: Konstytucyjny obowiązek ochrony środowiska a jego realizacja w ramach zadań własnych gminy, powiatu oraz województwa

Mateusz Rojewski : doktorant, Polska Akademia Nauk


 

Tytuł: Mazowieckie Parki Krajobrazowe

Sylwester Chołast : Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych


 

Prezentacja


Pierwszy slajd prezentacji

Tytuł: Naruszenie standardów jakości powietrza jako zachowanie prowadzące do naruszenia dóbr osobistych

Antonina Dębska : aplikat adwokacki, Uniwerystet Warszawski


 

PrezentacjaPierwszy slajd prezentacji

Tytuł: Współstosowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody i działu IVA Kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście związanego charakteru kar pieniężnych za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.

Przemysław Iżycki : asystent sędziego Naczelny Sąd Administracyjny; doktrant Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski


 

Tytuł: Ochrona środowiska na terenie gminy Michałowice w praktyce

Wojciech Grzeniewski oraz Krzysztof Pietrusiak : Urząd Gminy Michałowice


 

Tytuł: Jaka przyszłość czeka straż miejską? - czyli środki prawnokarne a ochrony przyrody z perspektywy samorządu terytorialnego.

Aleksandra Borecka : Wydział Prawa i Administracji; Uniwersytet Warszawski


 

PrezentacjaPierwszy slajd prezentacji

Piątek 24.06.2022

Sala 220, II piętro

Tytuł: Gwarancje proceduralne w kontekście administracyjnych kar pieniężnej w ustawie o odpadach

Karolina Wierzbicka : aplikant adwokacki, doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytet Łódzki

Prezentacja - Karolina Wierzbicka

 

Tytuł: "Lokalne i regionalne wyzwania w obszarze ochrony środowiska "

Marcin Podgórski : Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski

 


 

Tytuł: Odpady źródłem trosk i kłopotów, a może antidotum na bieżące problemy ludzkości

Krzysztof Bałanda: Dyrektor Zarządzający PU Hetman

Prezentacja - Krzysztof Bałanda

 

Tytuł: Dostosowanie istniejącego zakładu zagospodarowania odpadów do wprowadzanych zmian prawa

Karol Barański : Kierownik Działu Ochrony Środowiska, MZO Pruszków

Prezentacja - Karol Barański

 

Tytuł: Etyczne aspekty ochrony przyrody z nawiązaniem do działań samorządu terytorialnego

Malwina Tkacz : doktorant, Szkoła Doktorska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prezentacja - Malwina Tkacz

 

Tytuł: Rola jednostek samorządu terytorialnego w ocenie wpływu inwestycji na środowisko

Karolina Chról : doktorant, Szkoła Doktorska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prezentacja - Karolina Chról

 

Tytuł: Wybrane prawnopodatkowe instrumenty ochrony przyrody – perspektywa samorządu terytorialnego

 

Paulina Pietkun : doktorantka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

 


 

Tytuł: W poszukiwaniu adekwatnej relacji zasady zrównoważonego rozwoju do partykularnych celów ekonomicznych - uwagi na tle filozoficzno-prawnym

Jakub Augustyniak : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentacja - Jakub Augustyniak

 

Tytuł: Cenne przyrodniczo miejsca w gminie Michałowice

Dominika Szczypińska : SGGW

Prezentacja - Dominika Szczypińska

 

Sobota 25.06.2022

Tytuł: Obywatelska inicjatywa ws. ustanowienia pomników przyrody - studium przypadku

Arkadiusz Gębicz : Prezes Stowarzyszenia ZaPruszków!


 

Prezentacja


 

Pierwszy slajd prezentacji

 

Tytuł:Prawne środki oddziaływania stowarzyszeń na realizację zadań przez władze gminy

Michał Maj : Prezes Stowarzyszenie ZaPruszków!


 

Prezentacja


 

Czwarty poglądowy slajd prezentacji

 

Tytuł: Kim jesteśmy? Czego bronimy?

Anna Gawryś : Społeczny Komitet Ochrony Falent


 

Tytuł: Lokalny kapitał społeczny i jego wkład w ochronę przyrody, porządek, zdrowie i sport.

Radosław Chlebicki : Ekobrygada


 

Prezentacja


 

Pierwszy slajd prezentacji

Tytuł: Rola organizacji społecznej w ochronie przyrody

dr Wojciech Rogowski : Społeczny Komitet Ochrony Falent


 

Tytuł: Ochrona AMD w Komorowie

Hanna Barlak : Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów – KOMOROWIANIE


 

Prezentacja


 

Drugi poglądowy slajd z prezentacji

 

Tytuł:

Piotr Kandyba : Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego


 

Tytuł: Inicjatywa Las Młochowski

Mikołaj Krasowski : Zielony ring


 

Prezentacja

 

Pierwszy slajd prezentacji