941

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy nowy system dotyczy wszystkich posesji na terenie gminy?
Nie. Zmiany dotyczą tylko zamieszkanych nieruchomości.

Jaka jest metoda naliczania opłaty?
Opłata jest zależna od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Co jest podstawą wnoszenia opłaty?
Deklaracja wypełniona przez właściciela nieruchomości.

Jakie są stawki opłat za odbiór odpadów?
11,00 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
22,00 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Gdzie znajdę deklarację?
Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy, lub z Urzędu.

Co należy zrobić w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji?
Każda zmiana danych zawartych w deklaracji wymaga złożenia nowej deklaracji.
(np. zmiana liczby mieszkańców, danych adresowych etc.).

Co w sytuacji, gdy deklaracja nie zostanie złożona?
W przypadku niezłożenia deklaracji, wójt w drodze decyzji określi wysokość należnej opłaty. Do jej obliczenia zastosowana będzie podwyższona stawka.

Czy warto segregować odpady?
Tak. Osoby segregujące odpady ponoszą mniejsze miesięczne opłaty, niż osoby które nie podejmą się segregacji.

Kto dostarczy pojemniki i worki na odpady?
Zarówno pojemniki jak i worki na odpady dostarczy firma zajmująca się odbiorem odpadów.

Na czym polega segregacja odpadów?
Odpady należy posegregować na trzy frakcje: szkło, frakcja suche, oraz reszta tzw. odpady zmieszane pozostałe po segregacji. Frakcja sucha to papier, metal, plastik, tekstylia, drewno, opakowania po napojach. Odpady zmieszane czyli to co zostanie z odpadów po wydzieleniu z nich szkła i frakcji suchej. Generalnie jak nie wiemy gdzie umieścić dany odpad to należy go wrzucić do pojemnika.

Jaka jest częstotliwość odbioru odpadów?
Szkło odbierane jest raz na dwa miesiące.
Odpady suche raz w miesiącu.
Odpady zmieszane raz na dwa tygodnie.

W jakie dni są odbierane odpady?
Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, który został dostarczony do posesji, oraz znajduje się na stronie internetowej Gminy oraz wykonawcy. 

Ile pojemników i jakiej pojemności otrzymam?
Ilość pojemników i ich objętość jest uzależniona od liczby mieszkańców jak również sposobu zbiórki odpadów. Ponadto kierować się będziemy zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz potrzebami mieszkańców.

Czy jest nadzór czy odpady są faktycznie segregowane zgodnie z deklaracją?
Tak. Firma wywozowa jest zobowiązana informować gminę o nieprawidłowościach
w tym zakresie.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?
Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.