1780

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są nowe zasady segregacji odpadów obowiązujące od 1 listopada 2019 r.?


Od 1 listopada 2019 r. w gminie Michałowice obowiązuje ogólnopolski system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na :

1. Zmieszane ( pojemnik)

2. Szkło (zielony worek)

3. Papier (niebieski worek)

4. Metale i tworzywa sztuczne (żółty worek)

5. BIO ( w tym odpady zielone) ( brązowy worek)

Jaka jest metoda naliczania opłaty?
Opłata jest zależna od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Co jest podstawą wnoszenia opłaty?
Deklaracja wypełniona przez właściciela nieruchomości.

Jakie są stawki opłat za odbiór odpadów od 1 stycznia 2020 r?
33,00 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
66,00 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Gdzie znajdę deklarację?
Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy lub z Urzędu.

Co należy zrobić w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji?
Każda zmiana danych zawartych w deklaracji wymaga złożenia nowej deklaracji.
(np. zmiana liczby mieszkańców, danych adresowych etc.).

Co w sytuacji, gdy deklaracja nie zostanie złożona?
W przypadku niezłożenia deklaracji, wójt w drodze decyzji określi wysokość należnej opłaty. Do jej obliczenia zastosowana będzie podwyższona stawka.

Czy segregacja odpadów jest obowiązkowa?
Tak. Osoby nie segregujące odpadów będą ponosić dwukrotnie wyższą opłatę ( 66 zł) od osób które wypełniają obowiązek segregacji.

Kto dostarcza pojemniki i worki na odpady?
Worki na odpady dostarcza firma zajmująca się odbiorem odpadów. Pojemniki każdy musi zapewnić we własnym zakresie. 

W jakie dni są odbierane odpady?
Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, który został dostarczony do posesji, oraz znajduje się na stronie internetowej Gminy oraz wykonawcy. 

Czy jest nadzór czy odpady są faktycznie segregowane zgodnie z deklaracją?
Tak. Firma wywozowa jest zobowiązana informować gminę o nieprawidłowościach
w tym zakresie.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?
Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.