11.05.2018 09:00

Absolutorium dla wójta

179
10 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Podczas XXXII sesji Rady Gminy Michałowice m.in. punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za ubiegły rok.

 

W trakcie głosowań nad obiema uchwałami obecni byli wszyscy radni. 

 

Za przyjęciem ubiegłorocznych sprawozdań finansowych było 12 radnych, a  3 - przeciw. Takim samym stosunkiem głosów zakończyło się głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Tym samym Rada Gminy Michałowice poparła finansową działalność za 2017 rok wójta Krzysztofa Grabki, który  już po raz 9 uzyskał absolutorium (licząc wszystkie kadencje).

 

Radni w czasie obrad Komisji budżetu i finansów, Komisji spraw społecznych oraz Komisji gospodarki komunalnej i przestrzennej mogli szczegółowo  przeanalizować  sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za rok 2017 oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r., wydając opinię. 

 

Podczas sesji, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami tych komisji, jak również stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia br.  oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, radni Gminy Michałowice pozytywnie ocenili działalność wójta, udzielając mu absolutorium. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji