10.05.2017 12:50

Absolutorium dla wójta

145
9 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Michałowice m.in. punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2016 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za ubiegły rok.

 

Wszyscy radni  byli obecni w trakcie głosowania.

Za przyjęciem ubiegłorocznych sprawozdań finansowych było 13 radnych, a  2 - wstrzymało się od głosowania. Natomiast w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium – 12 było „za” i 3 - „przeciw”. Tym samym Rada Gminy Michałowice poparła finansową działalność za rok 2016 Krzysztofa Grabki, wójta gminy, który tym samym już po raz 8. uzyskał absolutorium (licząc wszystkie kadencje).

 

Radni w czasie obrad Komisji budżetu i finansów, Komisji spraw społecznych oraz Komisji gospodarki komunalnej i przestrzennej mogli szczegółowo zapoznać się i przeanalizować  sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za rok 2016 oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r., wydając opinię. 

 

Podczas sesji, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami tych komisji, jak również stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, radni Gminy Michałowice pozytywnie ocenili działalność wójta, udzielając mu absolutorium. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji