15.12.2016 12:25

Budżet uchwalony

253
Podczas sesji, która odbyła się 14 grudnia br., Rada Gminy Michałowice przyjęła uchwałę budżetową na 2017 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 115,8 mln zł, natomiast wydatki – 120,5 mln zł.

Planowane dochody

Największą ich pozycję stanowią dochody od osób fizycznych i prawnych – 72,6 mln zł, a wśród nich są m.in. wpływy z  podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, środków transportu i rolnego. W przyszłym roku 19,3  mln zł wpłynie do gminy jako subwencja oświatowa z budżetu państwa, natomiast blisko 11,4 mln zł pochodzić będzie z dotacji celowej na finansowanie m.in. świadczeń wychowawczych i rodzinnych. 

 

Planowane wydatki

Wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 24,5 mln zł, co stanowić będzie 20,4% wydatków ogółem.  Największa ich część (12,6 mln zł) została zaplanowana na przebudowę dróg publicznych, w tym  budowę systemu ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (3 mln zł). W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, jak również ma nastąpić modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody w Komorowie (na co łącznie zaplanowano 3,6 mln zł) oraz będą prowadzone prace związane z odwodnieniem gminy (1,5 mln zł). Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę sportową, zaplanowano rozbudowę zaplecza sportowego, a także nowej strefy rekreacji (łącznie 3,9 mln zł). Ponad 1 mln zł został zaplanowany na  modernizację budynków oświaty.

 

Z wydatków nieinwestycyjnych, stanowiących 79,6 % wydatków ogółem,  największa ich kwota zostanie poniesiona na edukację - blisko 36,5 mln zł  oraz bieżące utrzymanie gminy – ponad 21 mln zł (m.in. utrzymanie i opłaty związane z siecią  wodociągową  i kanalizacyjną; utrzymanie dróg publicznych; zapewnienie transportu zbiorowego; oświetlenie ulic, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, prace porządkowe, utrzymanie świetlic, obiektów sportowych i rekreacyjnych). Blisko 14,1 mln zł zostało zaplanowane na wydatki związane z polityką społeczną, w tym na świadczenia „Rodzina 500+”. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w przyszłym roku gmina będzie zobligowana do przekazania w ramach subwencji równoważącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tzw. „janosikowego”. W 2017 r. zaplanowano przeznaczyć na ten cel ponad 4,9 mln zł.   

 

Podczas sesji radni uchwalili także Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) na lata 2017-2020.  Dyskusje i rozmowy dotyczące zapisów przyszłorocznego budżetu i WPF odbyły się podczas wcześniejszych prac komisji spraw społecznych, budżetu i finansów oraz gospodarki komunalnej i przestrzennej, które zaopiniowały je pozytywnie. Pozytywną opinię projekty uzyskały także w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Debata radnych odbyła się także tuż przed głosowaniem w sprawie uchwalenia dokumentów.  

 

W trakcie obydwu głosowań, nad budżetem i WPF, obecni byli wszyscy radni. W obydwu głosowaniach głosy rozłożyły się tak samo  -  12 radnych było za, natomiast 3 przeciw uchwaleniu dokumentów. 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji