15.02.2019 11:25

Dzienny Dom Seniora

1650
Pierwsi seniorzy z naszej gminy uczestniczą już w zajęciach prowadzonych w Dziennym Domu Seniora, który mieści się w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d. Cały czas trwa nabór uczestników.

Dom przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Michałowice, nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom zapewni wsparcie 30 seniorom, przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+" obejmuje:

  • usługi socjalne i opiekuńcze w tym: jeden gorący posiłek, dostęp do przekąsek oraz napojów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
  • usługi edukacyjne w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki,
  • usługi kulturalno-oświatowe w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych,
  • usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii, w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, gimnastyka, taniec,
  • usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania,
  • terapia zajęciowa m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp.,
  • usługi aktywizujące społecznie: organizacja czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, samopomoc i wolontariat, współuczestnictwo w życiu społecznym.

Korzystanie z usług Dziennego Domu „Senior+" jest nieodpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę , o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1056 zł w przypadku osób w rodzinie.  Opłaty

Przyznanie wsparcia w Dziennym Domu Senior+ następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Rekrutację prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Szczegółowe informacje są dostępne u pracownika socjalnego - Anety Świątko, pod numerem telefonu: 022 350 91 67 lub 533 012 565, a także na stronie internetowej: http://www.gops.michalowice.pl/dzienny-dom-senior.html.

Dom nie jest przystosowany do pobytu i nie przyjmuje:

  • osób, których stan zdrowia wymaga stałej opieki i indywidualnej terapii, w tym osób leżących,
  • osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,
  • osób, u których stwierdzono zmiany psychoorganiczne.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Dzienny Dom Seniora, seniorzy

Zobacz także