22.02.2016 13:50

Możiwość pozyskania dofinansowania przez osoby fizyczne

473
W najbliższym czasie (początek kwietnia) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie prowadził nabór wniosków umożliwiających osobom fizycznym uzyskanie dofinansowania w formie pożyczki lub dotacji na przedsięwzięcia wprowadzające nowoczesne technologie służące i przyczyniające się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.

Nabór będzie dotyczył dwóch programów:  

  • „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”;
  • „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

 

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowania zadania.  

Programy nie dotyczą nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.

 

Termin naboru wniosków w obydwu programach:

od 04.04.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Miejsce składania wniosków:

siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Ogrodowa 5/7, 00 - 893 Warszawa.

Uwaga: zaleca się składanie wniosków w dniu otwarcia naboru z uwagi na możliwość szybkiego wyczerpania się alokacji jak to miało miejsce w 2015 r.

 

Program „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania na modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i eko-groszek). 

Szczegółowe informacje: regulamin programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”

 

W ramach programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” mogą być zgłaszane inwestycje dotyczące:

- zakupu i montażu kolektorów słonecznych posiadających certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą o zgodności z normą PN-EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą );

- zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej – moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą (wielkość zainstalowanej mocy nie może być większa od mocy określonej w wydanych warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej);

- zakupu i montażu pompy ciepła - pompa ciepła powinna posiadać certyfikat lub raport z badań potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z następujących norm: zgodność z normą PN-EN 14511, zgodność z normą PN-EN 12309, zgodność z normą PN-EN 16147 lub zgodność z normą PN-EN 15879-1.

Szczegółowe informacje: regulamin programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”. 

 

Informacji udziela także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39 email: poczta|wfosigw.pl| |poczta|wfosigw.pl.

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji