23.11.2010 09:05

Sięgnij po fundusze unijne
Bezpłatne konsultacje raz w miesiącu
PIENIĄDZE DO WZIĘCIA

158
W naszej gminie odbyły się dwa spotkania informacyjne poświęcone tej problematyce: 4 listopada w „Oberży u Michała” w Komorowie oraz 18 listopada 2010 w Urzędzie Gminy Michałowice.
Zostały zorganizowane i dla biznesmenów, i dla bezrobotnych.

Na tym jednak organizatorzy nie zamierzają poprzestać, deklarują comiesięczne konsultacje dla przedsiębiorców z naszej gminy. Przedsiębiorcy wspólnie z konsultantem będą mogli bezpłatnie przeanalizować przygotowywany projekt pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej na jego realizację.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 18 listopada prowadził Stefan Sulimierski – dyplomowany doradca ds. pozyskiwania funduszy europejskich, prezes Kancelarii Gospodarczej Global Komorów oraz Paulina Wądołowska, Katarzyna Grabowska i Przemysław Godzisz, wszyscy współpracujący na stałe z kancelarią Global Komorów.

Udzielający bezpłatnych porad konsultanci to absolwenci uczelni ekonomicznych, którzy dodatkowo ukończyli podyplomowe studia w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich z praktyczną wiedzą i doświadczeniem w realizacji tego typu projektów.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: właściciel firmy wykonującej wielkoformatowy artystyczny haft komputerowy, przedstawiciel Zakładu Inżynieryjnego – Mechanicy CNC, właścicielka domu kultury, lekarz stomatolog, właściciel firmy projektującej ogrody.Przed indywidualnymi konsultacjami w problematykę pozyskiwania funduszy UE wprowadził Stefan Sulimierski. Omówił on różnego rodzaju aspekty zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem formalnych i merytorycznych kryteriów oceny projektów w konkretnych działaniach poszczególnych programach operacyjnych.

Na przykład, jeśli właściciel firmy na stworzenie nowego stanowiska pracy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 312 „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” planuje zainwestować 100 tys. zł, to z funduszy unijnych może otrzymać 50 tysięcy złotych, w tym zaliczkowo 30 tysięcy złotych.

Jak podkreślił Stefan Sulimierski, istnieją duże szanse na uzyskanie dofinansowania, jeśli wniosek zostanie dobrze przygotowany. Kwoty są niemałe, bowiem można pozyskać dofinansowanie planowanej inwestycji w rozwój lub dywersyfikację działalności firmy nawet do 60% kosztów kwalifikowanych projektu. W zależności od programu, w którym będziemy aplikowali, może to być: refundacja poniesionych wydatków (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) lub umorzenie części zaciągniętego kredytu technologicznego na wdrażanie nowych technologii w odniesieniu do: produktu, procesu technologicznego, marketingu, logistyki itp.

Kwota takiego dofinansowania waha się w zależności od programu od 18 tysięcy zł (kwota środków przyznawanych osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy) do 8 mln złotych (maksymalne dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka wdrażanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości można pozyskać dofinansowanie projektu do 70% kosztów kwalifikowanych.

Inną formą dofinansowania innowacyjności jest częściowe umorzenie kredytu technologicznego, które w naszym województwie stanowi 60% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Innym zagadnieniem są środki możliwe do pozyskania przez gminę. Gmina Michałowice jest tego dobrym przykładem, dotyczy to np. otwartych stref rekreacji.

Po wprowadzeniu do zagadnienia Stefan Sulimierski udzielił głosu swoim pracownikom, którzy w ramach indywidualnych konsultacji udzielali porad i wspólnie z przedsiębiorcami, potencjalnymi beneficjentami określonych programów pomocowych, starali się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z utworzeniem firmy, jej rozwojem lub dywersyfikacją produkcji (świadczonych usług).

Paulina Wądołowska udzielała konsultacji w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Katarzyna Grabowska tłumaczyła, jak można uzyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - do których zalicza się gmina Michałowice, a Przemysław Godzisz udzielał porad związanych z realizacją działań, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Stefan Sulimierski udzielał natomiast konsultacji w dziedzinie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uczestnicy kursu otrzymali, w dużych ilościach, materiały informacyjne o funduszach unijnych. Otrzymali również adresy, telefony oraz e-maile do unijnych placówek informacyjnych, w których można skorzystać z bezpłatnych porad.

* * *

Spotkania w gminie Michałowice mają służyć przede wszystkim temu, ażeby przedsiębiorcy, ale i bezrobotnemu dostarczyć niezbędną wiedzę, jak pozyskiwać środki, skąd czerpać informacje i jak te informacje spożytkować.


Tego rodzaju spotkania to „klucz do wiedzy” o tym, jak i gdzie można uzyskać środki na wsparcie prowadzonej działalności. To wsparcie ma na celu nie tylko utworzenie czy rozwój firmy, ale także zapewnienie warunków do utrzymania się na rynku w okresie spowolnienia gospodarczego.

Kontak:
globalkomorow@wp.pl
tel. 600 - 077 - 367
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak