30.08.2011 12:20

Ustanowienie Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina w Warszawie.

391
20 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o ustanowieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla Lotniska Chopina w Warszawie. Z jednej strony ustanowienie i wyznaczenie granic OOU oraz zawierających się w nim 2 stref: Z1 i Z2, wprowadza ograniczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenów oraz wymagań technicznych dotyczących budynków, z drugiej zaś - daje mieszkańcom możliwość zredukowania uciążliwości działania portu lotniczego poprzez wykonanie izolacji akustycznej w budynkach, refundowanej przez zarządcę P.P. „Porty Lotnicze” .
W strefie Z1 nie będzie możliwości lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej , zagrodowej, zamieszkania zbiorowego, natomiast w obydwu strefach (Z1 i Z2) - szpitali, domów opieki zdrowotnej i zabudowy związanej ze stałym i czasowym pobytem dzieci i i młodzieży. W całym Obszarze Ograniczonego Użytkowania zostały określone wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej dla nowoprojektowanych budynków (ścian zewnętrznych, okien, drzwi, dachów) oraz konieczność wykonania w istniejących budynkach zabezpieczeń zapewniających właściwy klimat akustyczny.

W strefie Obszarów Ograniczonego Użytkowania znalazły się tereny położone we wschodniej części gminy Michałowice, w miejscowościach: Michałowice, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Reguły, Pęcice. Do strefy Z1 i Z2 zostały zaliczone obszary części Opaczy Kolonii.

Wykaz działek zaliczanych do OOU oraz stref Z1 i Z2 - teren Gminy Michałowice

Nr obrębów gminy Michałowice to 142104-2.0005 (Michałowice Osiedle); 142104 - 2.0008 (Opacz Kolonia); 142104 - 2.0009 (Opacz Mała); 142104- 2.0010 (Pęcice); 142104 - 2.00013 (Reguły);
Wykaz działek zaliczanych do OOU oraz stref Z1 i Z2 - załącznik do uchwały .

Aby ubiegać się o możliwość wykonania izolacji akustycznej na koszt P.P. „Porty Lotnicze” , należy w okresie 2 lat od momentu wejścia w życie uchwały (3 sierpnia 2011 r.), złożyć do zarządcy Lotniska Chopina wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, prawomocne stwierdzenie nabycia spadku lub akt notarialny – umowa sprzedaży/umowa darowizny). Do dokumentacji można dołączyć również opinię rzeczoznawcy z dziedziny budownictwa i akustyki. Całość należy przesłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście w Kancelarii P.P. „Porty Lotnicze”.
Każdy złożony wniosek zostanie poddany ekspertyzie w celu określania czy w danym obiekcie przekroczone są dopuszczalne nomy hałasu i na jej podstawie zostanie określony rodzaj izolacji akustycznej jaką należy zastosować.

Treść Uchwały i jej załączniki znajdziecie Państwo na stronach Samorządu Województwa Mazowieckiego
Uchwała
Dodatkowe informacje o Obszarze Ograniczonego Użytkowania i wnioski na wykonanie izolacji akustycznej zamieszczone są na stronach P.P. „Porty Lotnicze” - "http://www.odpowiedzialnelotnisko.pl/"

Lotnisko Chopina uruchomiło dla mieszkańców OOU specjalne numery telefonów, pod którymi zainteresowani mogą uzyskać informacje na temat Obszaru Ograniczonego Użytkowania.
Eksperci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, pod numerami telefonów: 22 650 19 23, 22 650 19 24 i 22 650 19 25

Pzypominamy, że do dyspozycji pozostaje także adres poczty elektronicznej (odpowiedzialnelotnisko@polish-airports.com) lub adres korespondencyjny (P. P. "Porty Lotnicze", ul. 17 Stycznia 49, 02-146 Warszawa).Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji