04.07.2019 13:05

Wyniki konsultacji społecznych

124
- projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.

 

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami z organizacjami pozarządowymi projektu uchwał w sprawie:

  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice,
  • Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

informuję, że w terminie konsultacji wpłynęło pismo Stowarzyszenia Przyjazne Jutro. Propozycja zmian ww. projektów uchwał dotyczyła dwóch aspektów.

Po pierwsze Stowarzyszenie proponuje zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w okresie od 1 czerwca do 30 września. Obecny zapis „nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie” proponuje zastąpić „nie rzadziej niż raz na tydzień”. Zapis „nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie” dopuszcza odbiór odpadów również raz w tygodniu. Tym samym nie ma konieczności dokonywania zmian uchwał w tym zakresie. Możliwość zwiększenia częstotliwości odbiorów odpadów zmieszanych zostanie przeanalizowana na etapie przygotowania przetargu.

Druga uwaga dotyczyła wprowadzenia obowiązku mycia i dezynfekcji pojemników na odpady przez wykonawcę usługi. Stosowny zapis zostanie umieszczony w dokumentacji przetargowej
i usługa ta będzie realizowana przez podmiot odbierający odpady.  

 

Autor: Wojciech Grzeniewski
Opublikowany przez: Piotr Wykuż