15.03.2024 11:20

Informacja w sprawie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Michałowice.

587
Z uwagi na prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie aktualizację ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice zapraszamy do zapoznania się z harmonogram i zakresem prac z tym związanych.

Czym jest Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków i w jakim celu się ją wykonuje?

Głównym założeniem procesu modernizacji jest aktualizacja i dostosowanie danych ewidencyjnych  niespełniających obowiązujących standardów technicznych oraz uzupełnienie zbiorów ewidencji o brakujące dane.

Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę  celu:

 • uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą do wykonania modernizacji są zapisy art. 24a Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17 maja 1989r. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków może skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych (a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości), ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

Wykonawca modernizacji nie może jednak dokonywać takich zmian jak np.: zamiana działek między właścicielami, legalizowanie pomniejszeń i powiększeń działek (nieformalnego przeniesienia własności części działek), znoszenia współwłasności, dokonywania podziałów i połączeń działek, rozstrzyganie sporów granicznych.

Prace terenowe w zakresie budynków i użytków gruntowych.

Na obszarze modernizacji wykonany zostanie wywiad terenowy mający na celu weryfikację aktualności mapy ewidencyjnej, którymi dysponuje obecnie Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz niezbędne pomiary terenowe. 

Powyższe prace pomiarowe wymagające wejścia na grunt nie będą poprzedzone wysłaniem zawiadomienia o tych czynnościach przez wykonawcę.

Przybliżone terminy prac terenowych na poszczególnych obszarach:

 • Część 1: obręby Granica, Komorów - Osiedle, Komorów - Wieś, Nowa Wieś – druga połowa marca 2024 - koniec maja 2024.
 • Część 2: obręby Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las – kwiecień 2024 – maj 2024.
 • Część 3: obręby Michałowice - Osiedle, Michałowice - Wieś, Opacz - Kolonia, Opacz Mała -  kwiecień 2024 – maj 2024.

Osoby przeprowadzające czynności pomiarowe będą ubrane w kamizelki z opisem Geodeta, będą poruszały się oznakowanym autem, np.: Pomiary geodezyjne, a także będą posiadały dokumenty w postaci Informacji Starosty Pruszkowskiego o wszczęciu modernizacji oraz upoważnienie imienne wystawione przez firmę Progis Sp. z o.o.

Na gruncie wykonane zostaną niezbędne pomiary geodezyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Ponadto będą pozyskiwane dane techniczne dotyczące budynków i lokali oraz informacje o sposobie wykorzystania gruntów (weryfikacja użytków gruntowych).

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami wykonawca prosi o udzielanie geodetom pracującym w terenie rzetelnych informacji dotyczących posiadanych budynków, lokali, a także przygotowania numerów Ksiąg Wieczystych (jeżeli takowa jest założona) oraz innych dokumentów dotyczących nieruchomości, które mogą być przydatne przy opracowywaniu operatu opisowo-kartograficznego.

Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

O czynnościach zostaną Państwo zawiadomieni pismem (przesyłka polecona). Dla właścicieli bez ujawnionych w EGiB adresów zamieszkania lub adresów niepełnych zawiadomienie wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz na BIP Starostwa Powiatowego. Osoby deklarujące swój udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. Udział w tych czynnościach jest nieobowiązkowy, lecz leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Dodatkowo wykonawca prosi, by podczas spotkania mieć przy sobie dokumenty będących podstawą nabycia prawa własności do nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądu o zasiedzenie, akt poświadczenia dziedziczenia) lub numery ksiąg wieczystych, w celu aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków. Osoby nie będące właścicielami, a występujące w ich imieniu winny mieć przy sobie stosowne upoważnienia do reprezentowania w niniejszych czynnościach.

Osoby nie będą właścicielami gruntów, a posiadający dokumenty uprawniające do władania nimi (np.: decyzje o wymiarze podatku, dokumenty sądowe dotyczące postępowań spadkowych) proszeni są o zgłoszenie tego faktu osobom przeprowadzającym czynności ustalenia granic. Na etapie prac modernizacyjnych istnieje możliwość spisania protokołu ustalenia władania – na podstawie przedstawionych dowodów i ujawnienia tych danych w ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca prac w wyniku analizy dostępnej dokumentacji wytypuje granice podlegające czynnościom ustalenia. Należy pamiętać, iż nie wszystkie granice działek ewidencyjnych będą ustalane i nie wszyscy dostaną pisemne zawiadomienie.

Planowane terminy czynności ustalenia przebiegu granic:

 • Część 1: obręby Granica, Komorów - Osiedle, Komorów - Wieś, Nowa Wieś – maj 2024.
 • Część 2: obręby Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las – kwiecień 2024 – maj 2024.
 • Część 3: obręby Michałowice - Osiedle, Michałowice - Wieś, Opacz - Kolonia, Opacz Mała -  czerwiec 2024.

Jak dowiedzieć się jaki jest wynik prac modernizacyjnych?

Wynikiem prac modernizacyjnych jest projekt operatu opisowo-kartograficznego, który podlega na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego. Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

Wyłożenie do wglądu projektu operatu ewidencji.

Wyniki prac geodezyjnych zostaną zawarte w projekcie operatu opisowo –kartograficznym, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

Planowany termin wyłożenia:

 • Część 1: obręby Granica, Komorów - Osiedle, Komorów - Wieś, Nowa Wieś – październik 2024.
 • Część 2: obręby Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las – kwiecień 2024 – listopad 2024.
 • Część 3: obręby Michałowice - Osiedle, Michałowice - Wieś, Opacz - Kolonia, Opacz Mała -  grudzień 2024.

Zapraszamy wszystkich właścicieli i władających gruntami do zapoznanie się z dokumentacją wynikową prac modernizacyjnych podczas wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Prawo wniesienia zarzutów.

Po upływie terminu rozpatrzenia uwag, dane objęte modernizacją, które są zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków. Podlegają wtedy ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji o ujawnieniu operatu opisowo-kartograficznego jako danych bazy EGiB, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Wykonawcą prac jest firma: Progis Sp. z o.o. tel. 87 429 30 17  

Kontakt w sprawach modernizacji EGiB do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie :

adres e-mail: modernizacja@powiat.pruszkow.pl, telefon: 22 738 15 80

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także