Archiwalny
23.03.2023 12:10

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Nowej Wsi

256
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi.

Wymagania wobec kandydatów:

  • do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.z 2021 r. poz. 1449 ze zm.).

Oferty należy składać:

  • w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi”,
  • w terminie do 6 kwietnia 2023 r., do godz. 16:00,
  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Michałowice).

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci na stanowisko dyrektora zostaną powiadomieni pisemnie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. 119 lub pod nr tel. 22 350 93 18.

Więcej o konkursie: LINK.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także