Archiwalny
03.02.2023 11:30

OGŁOSZENIE

61
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu uzyskania uwag do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice w 2023 roku”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice w 2023 roku” o treści określonej w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 6 lutego 2023 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 20 lutego 2023 r.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, pisemnych uwag do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice w 2023 roku”.

Uwagi przyjmowane będą wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice w 2023 roku”.

Wypełnione formularze należy składać w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w godzinach pracy urzędu lub drogą mailową na adres m.rogowiecka|michalowice.pl| |m.rogowiecka|michalowice.pl w terminie do dnia 20 lutego 2023 r.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska
Podobne tematy: dialog

Zobacz także