29.03.2023 15:05

Świadectwo charakterystyki energetycznej - kto musi je posiadać

696
W mediach dużo mówi się na temat nowego obowiązku, który wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 r. Często są to wiadomości niedoprecyzowane, w związku z czym dostajemy w tej sprawie dużo telefonów od zaniepokojonych mieszkańców.

 Informujemy, że obowiązek będzie ciążyć na właścicielu lub zarządcy, jednak nie będzie dotyczył wszystkich budynków!

W skrócie:

Świadectwo należy sporządzić dla budynku bądź lokalu, gdy będzie on przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu. Zatem nie będą musieli przygotowywać świadectw charakterystyki energetycznej właściciele domów i mieszkań, którzy nadal chcą je użytkować!

Świadectwo także należy sporządzić kiedy budowa obiektu budowlanego została zakończona, w celu przedłożenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek ten jest po stronie Inwestora).

  • Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej można sprawdzić w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków na stronie Ministerstwa rozwoju i Technologii: link. lub na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych: link.

Gmina nie wystawia świadectw energetycznych!

  • Czym jest świadectwo energetyczne (certyfikat lub paszport energetyczny)?

Jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Uwaga przed fałszywymi świadectwami:

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Stąd na świadectwie musi znaleźć się oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (uwaga! jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).

  • Dopuszczalne formy świadectwa charakterystyki energetycznej.

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie tego świadectwa w postaci:

‣ papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej, lub

‣ elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

  • Ogłoszenia i reklama dotycząca zbycia lub najmu.

Gdy zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków link.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane link.

Szczegóły oraz pytania i odpowiedzi dotyczące nowego obowiązku dostępne są na stronie: link.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta