19.06.2023 15:50

Uaktualnij deklarację o wysokości opłat za odpady komunalne

144
Przypominamy, że każda zmiana, która dotyczy liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości, jak również prawa do posiadania zwolnienia z części opłat (jak np. Karta Dużej Rodziny) wymaga złożenia aktualizacji - korekty "Deklaracji o wysokości opłat za odpady komunalne".

Deklaracja ta jest podstawowym dokumentem, w którym właściciele budynków mieszkalnych, sami określają miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z zastosowaniem ulg.   

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Obowiązujące zwolnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami:  

  • zwolnienie z tyt.  „Karta Dużej Rodziny” –  każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny (KDR) upoważniony jest do uzyskania zniżki w wysokości 50% od obowiązującej stawki za odpady. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy do składanej Deklaracji dołączyć kopie każdej ważnej KDR i przedkładać je za każdym razem,  gdy odnawiana jest ważność poszczególnych kart. Utrata ważności KDR lub jej brak zobowiązuje do złożenia korekty Deklaracji. Wniosek o wydanie KDR rodziny składany jest  w GOPS.  
  • zwolnienie socjalne –  całkowite zwolnienie z opłaty (100%) dotyczy osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (stan na 19 czerwca 2023 r. – gdy  dochód dla osób samotnych nie przekracza 776,00 zł, zaś w rodzinie -  600,00 zł) . Natomiast zwolnienie częściowe z opłaty w wysokości 50%, dotyczy mieszkańców naszej gminy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dochód ten, na dzień 19 czerwca 2023 r., wynosi  1 552,00 zł (dla osób samotnych) lub 1 200,00 zł (w rodzinie). Aby móc skorzystać z tego zwolnienia do składanej Deklaracji należy dołączyć oświadczenie o dochodach. 
  • zwolnienie z tyt. kompostowania bioodopadów  -  każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej, który zadeklaruje kompostowanie bioodpadów  w przydomowym kompostowniku, uzyska zniżkę  w wysokości 10% od obowiązującej stawki poza odpady od jednej osoby. Przykład: opłata po zniżce - 33,00 zł - 3,30 zł = 29,70 zł ; w przypadku, gdy w domu mieszkają 4 osoby, opłata wyniesie 29,7x4 = 118,80 zł.

Ważne ! powyższe zwolnienia nie łączą się. Osoba, która kwalifikuje się do zwolnienia według kilku kryteriów, wybiera najkorzystniejszą dla siebie ulgę.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatku, Opłat Lokalnych i Windykacji, w pok. 106 (I piętro) lub tel.  (22) 350 91 51, (22) 350 91 11, (22) 350 93 25

 

Zwolnienie z tytułu Karta Dużej Rodziny oraz zwolnienie socjalne obowiązują na podst. uchwały nr XXXI/352/2021 Rady Gminy Michałowice, natomiast z tytułu kompostowania bioodpadów - uchwały nr XIV / 180 / 2019 Rady Gminy Michałowice. 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także