09.03.2022 12:55

Informacja dotycząca uszkodzonych pojemników na odpady komunalne

596

W ostatnim czasie na terenie gminy prowadzona była inwentaryzacja pojemników na odpady zmieszane. Pojemniki znajdujące się w stanie uniemożliwiającym właściwy odbiór odpadów zostały oznakowane na czerwono przez firmę MZO Pruszków, z prośbą o wymianę. W przyszłości wprowadzone zostanie również oznakowanie żółte – dla pojemników, których stan będzie pogorszony. Będzie to sygnalizacja, że pojemnik będzie wymagał wymiany na nowy w przyszłości. 

Zdecydowana większość pojemników na odpady, znajdująca się na nieruchomościach mieszkańców, ma już blisko 7-10 lat. Eksploatowane w tym czasie plastikowe pojemniki ulegały stopniowemu zużyciu, szczególnie ich górna część, służąca do podczepienia do pojazdu odbierającego odpady. Pojemniki pozostają w użyciu mieszkańców do czasu ich wyeksploatowania, a po stwierdzeniu ich niezdatności do użycia na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki.

Obowiązki właścicieli nieruchomości regulują przepisy prawa, tj. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888 ze zm.), zgodnie z którym to właściciele nieruchomości wyposażają nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Natomiast zgodnie z § 1 ust. 5 uchwały Rady Gminy Michałowice nr XXXV/387/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie "Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi", w ramach wspomnianej opłaty gmina pokrywa jedynie koszt wyposażania nieruchomości w worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pojemniki na odpady są bardzo łatwo dostępne i można je nabyć przez Internet, w marketach budowlanych albo w jednej z okolicznych firm odbierających odpady z gminy. Przy zakupie pojemnika warto pamiętać, że musi on być przeznaczony do odbioru odpadów komunalnych, a zatem powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny. Wymogi te określają normy PN/EN 840-1, 840-2, 840-3 i 840-4.

Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy w pełni sprawny pojemnik zostanie uszkodzony przez firmę odbierającą odpady. Wówczas za zniszczenie lub uszkodzenie pojemnika odpowiedzialność ponosi firma wywozowa, która jest zobowiązana do naprawy uszkodzonego lub dostarczenia nowego pojemnika, w ciągu trzech dni od zgłoszenia tego faktu. W tym przypadku należy skontaktować się, telefonicznie lub mailowo z usługodawcą, tj. MZO Pruszków: mail dok@mzo.pl lub telefon 22 758-20-63. Mogą Państwo również poinformować gminę o złożonej w MZO Pruszków reklamacji.

Naszym celem, jako mieszkańców, powinno być ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, co wpłynie pozytywnie na środowisko i ograniczy koszty.

 

 

Autor: Szymon Kubicki
Opublikowany przez: Jakub Sarnecki