01.12.2022 11:05

Kontrole kominiarskie.

206
Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Michałowice informuje o prawie do przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Kominiarze podczas przeglądów okresowych będą mogli również weryfikować prawdziwość oświadczeń złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, co jest m.in. podstawą do wypłacania zasiłków węglowych.

Jednocześnie informujemy o obowiązku wykonywania okresowych przeglądów kominiarskich.

Obowiązujące obecnie przepisy wskazują, że przeglądy kominiarskie należy przeprowadzać co najmniej raz do roku. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach lub zarządcach. (Prawo budowlane art. 62.).

Przepisy ustawy prawo budowlane wskazują też, kto może sprawdzać kominy w nieruchomości. Przeglądu mogą dokonywać jedynie osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Po przeprowadzonej kontroli technicznej przewodów kominowych oraz po każdym czyszczeniu otrzymuje się dokument potwierdzający wykonanie czynności - po kontroli odpowiedni protokół pokontrolny, natomiast po czyszczeniu - potwierdzenie zakresu wykonanych prac.

Czyszczenie jest szczególnie istotne w przypadku przewodów dymowych - osadzająca się sadza może się zapalić i spowodować pożar.

Jak często czyścić przewody:

Rodzaj przewodu         Ile razy w roku

dymowe                         cztery razy

spalinowe                      dwa razy

wentylacyjne                  raz

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta