26.10.2018 08:50

Program Czyste Powietrze

689
Wobec kierowanych do urzędy gminy wielu pytań dotyczących rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków, przedstawiamy najważniejsze informacje o programie.


Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://www.wfosigw.pl. a także pod nr tel: (22) 504 41 00 oraz e-mail: poczta@wfosigw.pl

Cel programu:
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci: 
- osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego;
- osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;

- docieplenie przegród budynku;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

- dotacja;

- pożyczka.

Terminy:

- realizacja programu: lata 2018-2029;

- podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.;

- zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze​:

- prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco;

- wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

 

8 października, w Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się spotkanie dotyczące programu "Czyste powietrze", które zostało zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska, natomiast dla osób, które nie miały możliwości uczestniczenia w spotkaniu lub chcą dowiedzieć się więcej  o programie, m.in.: o jego celu, składaniu wniosków, formach i warunkach udzielania dofinansowania zapraszamy na stronę internetową: http://www.wfosigw.pl.